– Det har ikke gått opp for oss­hvor stort det­te er

Vi­pers kan se til­ba­ke på noen fan­tas­tis­ke da­ger. Søn­dag ble søl­ri­val Glass­ver­ket ban­ket med 20 mål. Tre da­ger se­ne­re på­før­te sør­len­din­ge­ne Lar­vik de­res førs­te se­rie­tap på 16 år.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅ­VARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no

– Jen­te­ne har stått på, og job­bet knall­hardt den­ne se­son­gen. De har trent som dyr, og har vært van­vit­tig de­di­ker­te og flin­ke. At de for­tje­ner en fest nå, det gjør de vir­ke­lig. De skal få en or­dent­lig fest, sier sports­lig le­der i Vi­pers, Peder Langfeldt.

Fædrelandsvennen tok tu­ren ned til Vi­pers-kon­to­ret på Havne­kvar­ta­let da­gen etter brag­den borte mot gull­gros­sis­ten Lar­vik. Stem­nin­gen var na­tur­lig nok god.

– Helt fan­tas­tisk, sier dag­lig le­der Ter­je Mar­cus­sen når han skal be­skri­ve Lar­vik-kam­pen.

– Det har vært mye på en uke, og mer enn man har turt å håpe på, sier han.

Fre­dag skal la­get fei­re søl­vet, og sei­e­ren over Lar­vik.

– Det at vi slo Lar­vik vil for­ster­ke fei­rin­gen enda mer. Jeg hå­per så man­ge som mu­lig blir med på fes­ten, sier Mar­ta To­mac, en av ba­nens gi­gan­ter i ons­da­gens 32-30-sei­er.

– det BLIR god stem­ning

Strek­spil­ler Ka­ri Bratt­set ble kå­ret til Vi­pers’ bes­te spil­ler i den sen­sa­sjo­nel­le sei­e­ren.

– Det er nes­ten så det ikke har gått opp for oss hvor stort det­te er, sier Bratt­set til Fædrelandsvennen.

Lar­vik, som tok sitt 13. gull på rad i elite­se­ri­en, had­de ikke tapt på hjemme­bane i se­ri­en si­den 14. mars 1999 (6.590 da­ger).

– Nå skal vi fei­re skik­ke­lig, jeg tror alle er kla­re for det. Jeg tip­per det blir god stem­ning, sier Bratt­set.

– Hvor­dan var følelsen rett etter kam­pen mot Lar­vik?

– Rett etter kam­pen var det ba­re en gle­des­rus. Jeg tit­tet bort på Kris­tin (Nørste­bø, red.anm.), og hun ba­re sto og hop­pet. Det er en fø­lel­se som nes­ten ikke kan be­skri­ves, sier Bratt­set.

– Pis­set PÅ der BORTE

Langfeldt har møtt Lar­vik en rek­ke gan­ger i Vi­pers-kar­rie­ren. Al- dri har han kun­net jub­le over en sei­er i se­ri­en mot la­get fra Vest­fold.

– Jeg har vært med i noen år, og blitt pis­set på der borte. Vi har vært nære noen gan­ger, men vi har også vært utro­lig langt unna noen gan­ger. Jeg hus­ker til­ba­ke til 2005/2006, da vi var for­nøy­de ba­re vi sco­ret ti mål mot dem, sier han.

Vi­pers vant en slutt­spill­kamp i Aqua­ra­ma mot Lar­vik i 2015, men fikk bank i re­tur­opp­gjø­ret. Ons­dag le­det sør­len­din­ge­ne fra start til mål, og vant for­tjent.

– Det en vel­dig til­freds­stil­lel­se for meg, som har sett hele rei­sen. Det var van­vit­tig dei­lig, sier Langfeldt.

Vi­pers har et mål om å ta se­rie­gul­let i 2018/2019, og kva­li­fi­se­re seg til gruppe­spil­let i Cham­pions League sam­me se­song.

– Er det mu­lig å over­ta tro­nen før det?

– Vi vil være ut­ford­re­re nes­te år. Folk sier ting om Lar­vik nå, for­di de har mis­tet spil­le­re. Men det kom­mer inn nye der, og la­get vil se an­ner­le­des ut i juni/juli, sier Langfeldt.

– Det lig­ger så mye vin­ner­kul­tur og kva­li­tet i veg­ge­ne der, og de kom­mer helt ga­ran­tert til å være fa­vo­rit­ter nes­te år også, sier Langfeldt.

sola i slutt­spil­let?

Ons­da­gens sei­er var i hvert fall en per­fekt måte å run­de av årets se­rie på.

– Jeg hå­per vi tar med oss mas­se selv­til­lit og det gode spil­let inn i slutt­spil­let, sier To­mac.

– Det var en utro­lig fin av­slut­ning, men den vik­tigs­te job­ben gjen­står. Det må vi prø­ve å ten­ke på. Vi må skaf­fe oss den Cham­pions League-kva­li­fi­se­rin­gen, sier Bratt­set.

Kvart­fi­na­le­ne i slutt­spil­let spil­les 19. og 23. april. Lar­vik vel­ger tro­lig Opp­sal, og Vi­pers tar da sann­syn­lig­vis Sola. Sør­len­di­ge­ne av­slut­ter med hjemme­kamp.

❞ Jeg har vært med i noen år, og blitt pis­set på i Lar­vik. Jeg hus­ker til­ba­ke til 2005/2006, da vi var for­nøy­de ba­re vi sco­ret ti mål mot dem.

PEDER LANGFELDT, sports­sjef i Vi­pers

FOTO: TER­JE REFSNES

Vi­pers jub­ler etter den his­to­ris­ke sei­e­ren. F.v.: Han­ne And­ve, Saku­ra Hau­ge, An­ne Char­lot­te Be­ne­stad Ro­sen­vold, Ka­ri Bratt­set, Mo­na Bruske­land, Kris­tin Nørste­bø, Mar­ta To­mac og Jea­nett Kris­ti­an­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.