Vi­pers-brag­den om­ta­les i ut­lan­det

Faedrelandsvennen - - SPORT - HER­MAN FOLVIK

Vi­pers’ sen­sa­sjon borte mot Lar­vik vek­ker opp­merk­som­het ut­over det van­li­ge.

Sør­len­din­ge­nes 32–30-sei­er over Lar­vik er Vest­fold-jen­te­nes førs­te tap på egen par­kett i se­rie­spill si­den 14. mars 1999 mot Stabæk. Det er 6590 da­ger og 202 hjemme­kam­per si­den.

Sist Lar­vik tap­te en liga­kamp i det hele tatt var mot Nord­strand 18. april i 2001. Det er 353 se­rie­kam­per si­den.

Vi­pers’ fan­tas­tis­ke kamp har fått spalte­plass uten­for lands­gren­sa.

Dans­ke TV 2 har nett­ar­tik­kel med den­ne over­skrif­ten: «Top­hold ta­ber for førs­te gang i 16 år og 353 liga­kam­pe».

Vi­de­re he­ter det « Det nors­ke top­hold Lar­vik led et yderst sjæl­dent li­g­a­ne­der­lag, da Vi­pers Kris­tian­sand sat­te en stop­per for en im­po­ne­ren­de sti­me» i in­gres­sen til ar­tik­ke­len.

Lar­vik har vun­net alle hjemme­kam­per si­den ta­pet i 1999 uten­om to kam­per mot By­åsen i 2001 og 2008. Vi­pers slo Lar­vik i slutt­spill­skamp i 2015, men fikk juling i re­tu­ren.

Også på Saga­øya skri­ves det om Vi­pers og de­res is­lands­ke kant Thorey Ro­sa Ste­fans­dottir. Vi­sir har ar­tik­kel med over­skrif­ten: «Ro­sa Ste­fans­dottir med da hen­nes lag slo se­rie­mes­ter­ne». år si­den sis­te hjemme­tap. 16 år si­den sis­te gang Lar­vik tap­te i se­ri­en. Gra­tu­le­rer til Vi­pers, som ble la­get som øde­la den fan­tas­tis­ke sta­ti­stik­ken til Nor­ges su­ve­rent bes­te hånd­ball­klubb de sis­te åre­ne.

●● Sei­e­ren mar­ker­te sam­ti­dig at den ti­den er for­bi.

●● Vi­pers’ sen­sa­sjo­nel­le sei­er i Lar­vik vil i frem­ti­den stå som sym­bo­let for når hånd­ball­mak­ten på kvinne­si­den skif­tet fra Lar­vik til Kris­tian­sand.

●● Søn­da­gens hånd­ball­sen­sa­sjon gir gjen­klang over hele nor­ges land.

●● Det var kan­skje ikke rart ta­pet kom nå. Lar­vik mang­let en rek­ke av nøkke­spil­ler­ne, blant an­net de to vik­tigs­te - mål­vakt Sand­ra Toft og se­ri­ens kan­skje bes­te spil­ler i år, Amanda Kurtovic. Dess­uten var se­ri­en al­le­re­de av­gjort og Lar­vik tok ikke or­dent­lig se­riøst på opp­ga­ven før 2.om­gang star­tet.

●● Pre­sta­sjo­nen til Vi­pers skal al­li­ke­vel in­gen ta fra dem. Dess­uten gir det­te et kjempe­løft og en enorm tro inn mot det som skal skje i slutt­spil­let, og inn mot nes­te se­song.

●● Det skul­le ikke for­und­re meg om slutt­spill­fi­na­len - der de to la­ge­ne kom­mer til å mø­tes igjen se­ne­re den­ne vår­en - blir langt jev­ne­re enn det Lar­vik øns­ker. Kan Vi­pers være i nær­he­ten av å sny­te Lar­vik for slutt­spill-sei­er?

●● Hva slags mo­ti­va­sjon fin­nes i Lar­viks spil­ler­grup­pe, som skal split­tes opp etter årets se­song? Og hva gjør den­ne pre­sta­sjo­nen med energi­ni­vå­et og tro­en i Vi­pers sin spil­ler­grup­pe? Psy­ko­lo­gi har en stor be­tyd­ning i lags­port. Ak­ku­rat

FOTO: TER­JE REFSNES

Thorey Ro­sa Ste­fans­dottir sco­ret sju av Vi­pers' 32 mål mot Lar­vik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.