– Jeg stil­ler vel­dig stren­ge krav

Han skal sky­te Start til opp­rykk. Sam­ti­dig im­po­ne­rer Lars-jør­gen Salve­sen på vei­en til å bli topp­tre­ner.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Flink og de­di­kert. Han kan fa­get. Også er han flink og om­gjen­ge­lig med men­nes­ker. Han kan bli tre­ner han.

– Uvan­lig for en 21-åring?

– Ja, det sy­nes jeg. Han er vel­dig dyk­tig på fel­tet. Har stor selv­til­lit og vir­ker vel­dig be­kvem i rol­len.

Or­de­ne til­hø­rer Ro­ger Ris­holt. Den tid­li­ge­re fot­ball­spil­le­ren job­ber med å ta B-li­sen­sen til Nor­ges Fot­ball­for­bund sam­ti­dig med rol­len som eks­pert for Euro­sport.

Av­kob­ling

Der er det en mann som har im­po­nert både Ris­holt og fle­re med han: Lars-jør­gen Salve­sen.

For i til­legg til å være man­nen som skal sco­re Starts mål i 1. di­vi­sjon den­ne se­son­gen, har 21-årin­gen fra Helle­myr vist lo­ven­de tak­ter på NFFS tre­ner­kurs. B-li­sen­sen er ni­vå­et un­der A-li­sens, som trengs for å tre­ne lag på topp­nivå i Nor­ge.

– Det blir en slags av­kob­ling. Man får se fot­bal­len fra et an­net per­spek­tiv. Jeg tror jeg får mye igjen for det som spil­ler, sier Salve­sen til Fædrelandsvennen.

Vi står på gam­le Kris­tian­sand sta­dion, noen hund­re me­ter unna der han hå­per å sky­te Start til elite­se­ri­en. Men her er det ikke Start-spis­sen som er ho­ved­per­son. Klub­bens 14-årin­ger er i gang med tre­nin­gen, med et fem mann stort trener­ap­pa­rat rundt seg. Blant dem er Salve­sen.

Ser hel­he­ten

Én gang i uka er den blon­de Start­spil­le­ren med og tre­ner ung­dom­me­ne.

– Som tre­ner ser du hel­he­ten. Man får tenkt mer gjen­nom for­skjel­li­ge ting, og og får dis­ku­sjo­ner og re­flek­sjo­ner rundt spil­let. Det tar man med seg ut på ba­nen, sier Salve­sen.

Men at han nå klat­rer på tre­ner­sti­gen, be­tyr ikke at Salve­sen nød­ven­dig­vis blir tre­ner etter endt kar­rie­re.

– Jeg har ikke tenkt så langt. I ste­det for å stu­di­er så gjør jeg det­te. Det er noe jeg in­ter­es­se­rer meg for, så det kan jo bli noe når fot­ball­kar­rie­ren er fer­dig.

Fot­ball­kar­rie­ren til Lars-jør­gen Salve­sen er langt ifra fer­dig. Den har knapt be­gynt.

I fjor ble han topp­sco­rer for Start. Rik­tig­nok med fire mål, men det be­tyr fort­satt en del om man skal tro ho­ved­per­sonen selv. Men nå er det and­re krav. Alle som er glad i Start ser mot 21-årin­gen som man­nen som skal dun­ke inn mål for Start.

– Stør­re press på meg Selv

Det har len­ge vært skre­vet og sagt mye om stor­ta­len­tet fra Helle­myr. Nå er det dog slutt på for­håp­nin­ge­ne. Fol­ket vil se re­sul­ta­ter.

– Jeg le­ver helt fint med det presset. Jeg leg­ger stør­re press på meg selv. Det er sånn det skal være. Spil­ler du spiss på Start skal du sco­re mål, sier Salve­sen.

– Er du en na­tur­lig le­der­type, også med tan­ke på tre­ner­ut­dan­nin­gen?

– Det kan du si. Jeg er ung, men jeg sier fra hvis det er noe jeg me­ner er galt, og gir ros når noe er bra. Jeg har vært en le­der­skik­kel­se i de la­ge­ne jeg har spilt i helt si­den jeg spil­te håndball. Så har ikke det vært den na­tur­li­ge rol­len min i Start fram til nå. Men nå kan jeg være mer den ty­pen. Det at jeg er med i le­der­grup­pa vi­ser jo det, sier Salve­sen.

Spis­sen er blant de mest høy­lyd­te på tre­nings­øk­te­ne på Sør Arena. Salve­sen er ikke redd for å si fra. Noen gan­ger i lø­pet av vin­te­ren har Steinar Pe­der­sen sett seg nødt til å si fra om at det har vært nok kla­ging fra Salve­sen.

FOTO: STEF­FEN STENERSEN

Lars-jør­gen Salve­sen kon­trol­ler at gut­te­ne på Starts 14-årslag gjør det de skal. Start-spis­sen får mye ros for sitt tre­ner­ta­lent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.