Vur­de­rer Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN STEF­FEN STENERSEN OG HER­MAN FOLVIK

●● Start har sett ut som det bes­te la­get i di­vi­sjo­nen i vin­ter. Med seks sei­re og en uav­gjort på syv tre­nings­kam­per har Steinar Pe­der­sen spilt på seg sårt til­trengt selv­til­lit. Det sto­re spørs­må­let er hvor­dan det vil se ut når se­ri­en spar­kes i gang.

●● På keeper­plass har Start kan­skje se­ri­ens bes­te mann. Hå­kon Op­dal har er­fa­ring og kva­li­tet til å red­de man­ge po­eng for Start gjen­nom en lang se­song. Ut­ford­rer Benjamin Bou­jar må an­ta­ke­lig ven­te en stund før han blir første­keeper.

●● I for­sva­ret er la­get klart styr­ket fra i fjor. Først og fremst for­di kap­tein Si­mon Lar­sen har kom­met fra Vå­ler­en­ga. Start blir langt vans­ke­li­ge­re å sco­re på i 2017, for­di de har ryk­ket ned, men også for­di for­sva­ret er styr­ket. Al­li­ke­vel er det noen spørs­mål knyt­tet til for­sva­ret. Har la­get nok død­ball­styr­ke? Vil høyre­si­den fort­satt være en svak­het?

●● På midt­ba­nen er det mest kamp om plas­se­ne sen­tralt i la­get. Tro­lig er Ni­els Vort­ho­ren og Gud­mun­dur Kristjans­son de fore­truk­ne spil­ler­ne i star­ten av se­son­gen. På kan­te­ne er Es­pen Børuf­sen et sik­kert kort. På høyre­si­den er det uprøv­de Abu­ba­kar Ibra­him som får til­lit.

●● Kva­li­te­ten helt frem­me bur­de kan­skje vært klub­bens størs­te spørs­måls­tegn. Det tror ikke Fædrelandsvennen. Vi tror Lars-jør­gen Salve­sen får sitt sto­re gjen­nom­brudd i årets se­song. Helle­myr-gut­ten kom­mer langt bed­re til sin rett på det­te ni­vå­et. Dess­uten har han tatt sto­re steg fy­sisk i lø­pet av det sis­te halve året. Nå har han også selv­til­lit etter en god vin­ter. Den­nis An­twi og Las­se Si­gurdsen kjem­per om å være Salve­sens mak­ker. Fore­lø­pig ser du ut til at An­twi blir valgt.

●● Tre­ner Steinar Pe­der­sen fikk en gru­som førs­te se­song i Start­drakt. Det ble ut­over i se­son­gen en del prø­ving og feil­ing, og han fikk ald­ri det etab­ler­te spil­let til å sit­te skik­ke­lig. I år ser det ut til at Starts grunn­spill sit­ter mye bed­re.

●● Start har sett ut som Jerv gjor­de i sto­re de­ler av 2015-se­son­gen, med to ball­sik­re midt­bane­spil­le­re, back­er som går høyt i ba­nen, va­ria­sjon i an­greps­spil­let og høy ag­gres­si­vi­tet i la­get.

●● Kva­li­tets­mes­sig ser la­get langt ster­ke­re ut enn de to sis­te se­son­ge­ne. Fle­re spil­le­re har tatt steg si­den i fjor som­mer – blant dem fle­re av ta­len­te­ne som Salve­sen, Wich­ne, Si­gurdsen og Chris­ten­sen.

●● Vi tror Start ryk­ker rett opp igjen, om de får star­ten de be­hø­ver på den­ne se­son­gen. Abu­ba­kar Ibra­him Ali­yu Po­si­sjon: Kant Født: 18.11.1994

Lars-jør­gen Salve­sen Po­si­sjon: Spiss Født:19.02.1996

Las­se Si­gurdsen Po­si­sjon: Spiss Født: 1.06.1997 Po­si­sjon: Spiss Født: 12.01.1993

Den­nis Ag­ya­re An­twi

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.