Han er norsk fot­balls nye tv-sjef

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ROAR LYNGØY

Dis­covery-sje­fen Jan Erik Aal­bu snak­ker ut om bruk­ne ribbein og kran­ge­len med TV 2.

– Jeg skul­le stå på en stol un­der en fest. Det er jeg blitt for gam­mel til, sier Jan-erik Aal­bu, sports­di­rek­tør i Dis­covery Nor­ge.

Han er blitt sjef for den nors­ke tv-fot­bal­len etter at Dis­covery blad­de opp 2,4 mil­li­ar­der for å vise norsk fotball til 2022. Til hel­gen smel­ler det når elite­se­ri­en en­de­lig er i gang.

Men for Aal­bu per­son­lig kun­ne alt­så opp­kjø­rin­gen ha vært bed­re. Det var un­der en av­slut­nings­mid­dag for den tid­li­ge­re Dis­covery-sje­fen Ha­rald Strøm­me at det gikk for­fer­de­lig galt.

– Bei­na svik­ta, det sam­me gjor­de ribbei­na da jeg dund­ret i bak­ken. Ikke helt hel­dig én uke før se­rie­start, men jeg har et helt fan­tas­tisk team rundt meg, så det har hel­dig­vis gått fint. Med for­be­re­del­se­ne, alt­så. Ikke med ribbei­na, sier Aal­bu.

Tek­nisk kluss

Hans ka­na­ler har al­le­re­de vist tre­nings­kam­per fra La Man­ga, og ikke minst Mes­ter­fi­na­len mel­lom Brann og Ro­sen­borg. Men til hel­gen er det ek­sa­men når elite­se­ri­en set­tes i gang.

– Alt skal være på stell! Vi krys­ser i hvert fall alt vi har av fing­re og tær, og sier som alle tre­ner­ne: Nå er vi møkk lei av for­be­re­del­ser. Nå gle­der vi oss ba­re til å kom­me i gang, sier Aal­bu.

Tek­nis­ke pro­ble­mer er et av de størs­te ma­re­rit­te­ne for en Tv-sjef. Det har vært litt krøll med Dplay nå før se­rie­start, men Aal­bu me­ner at Dis­covery står godt rus­tet.

– Euro­sport Play­er er det som gjel­der nå. Dplay er fra og med nå en ren un­der­hold­nings­tje­nes­te. Vi har ny­lig flyt­tet alt av sport over på vår rene sports­tje­nes­te, Euro­sport Play­er. Det­te er en spil­ler som er mye bed­re rig­get for å tåle live-be­gi­ven­he­ter som fot­ball­kam­per. Jeg fø­ler meg der­for vel­dig trygg på at vi skal kun­ne le­ve­re langt bed­re enn vi gjor­de i hel­gen, sier sports­di­rek­tø­ren.

Føl­ger TV 2 med ar­gus­øyne

TV 2 har i man­ges øyne gjort en god jobb med den nors­ke fot­bal­len. Men Aal­bu hå­per at se­er­ne vil få en po­si­tiv opp­le­vel­se frem­over.

– Inn­pak­nin­gen er helt ny, og vi løf­ter også fot­bal­len bort fra dyre be­ta­lings­ka­na­ler og over på mer til­gjen­ge­li­ge ka­na­ler. I til­legg gjør vi det også mye bil­li­ge­re å strøm­me norsk fotball. Vi skal gi fot­bal­len til­ba­ke til fol­ket, og løf­te in­ter­es­sen rundt se­ri­en, sam­men med fot­bal­len selv, med nye pro­duk­ter som Derby­lør­dag, Su­per­søn­dag og Elite­se­ri­en Fan­ta­sy. Og vi har fått med oss VG på la­get, som kom­mer til å dek­ke norsk fotball bre­de­re enn noen gang, sier Aal­bu.

Vi kom­mer ikke uten­om brå­ket med TV 2. Davy Wath­ne og co fort­set­ter med sine Fot­bal­lx­tra-sen­din­ger fra ho­ved­run­den, og det er blitt an­ty­det at TV 2 vil be­nyt­te seg av den så­kal­te «ny­hets­ret­ten» og vise opp­til 90 se­kun­der med mål og høyde­punk­ter fra kam­pe­ne un­der­veis. Gjør de det­te lig­ger det an til krig.

– Vi er vel­dig gla­de for at TV 2 vil dek­ke og pro­mo­te­rer norsk fotball. Det skul­le ba­re mang­le, norsk fotball er en av de mest in­ter­es­san­te sports­ret­tig­he­te­ne i Nor­ge. Men vi for­ven­ter sam­ti­dig at de for­hol­der seg til de reg­le­ne som gjel­der for bruk av bil­der og vi­deo. Det du her skis­se­rer er ikke det, det vil i så fall få retts­li­ge kon­se­kven­ser, sier Aal­bu.

av­slø­rer Fa­vo­ritt­la­get

Man­ge har und­ret seg over om Dis­covery fak­tisk kan tje­ne pen­ger på norsk fotball. Ret­tig­he­te­ne er dy­re­re enn noen­sin­ne, og de set­ter ned pri­se­ne. Men Aal­bu er op­ti­mist.

– Jeg tror elite­se­ri­en kan bli årets mest spen­nen­de Tv-se­rie. Vi in­ves­te­rer ikke i ret­tig­he­ter vi ikke tror er lønn­som­me, sier sports­sje­fen.

– Hvem tror du kom­mer til å kjem­pe i top­pen av elite­se­ri­en i år?

– Ro­sen­borg, Odd og Mol­de, men vi hå­per selv­føl­ge­lig på man­ge over­ras­kel­ser, sier han.

– Til slutt: Har du selv noe fa­vo­ritt­lag i norsk fotball?

– La­get som min sønn spil­ler på – så det va­rie­rer. Men for ti­den er det Ull/ki­sa, sier Jan-erik Aal­bu.

FOTO: NTB SCAN­PIX

– Nå er vi møkk lei av for­be­re­del­ser. Nå gle­der vi oss ba­re til å kom­me i gang, sier sports­di­rek­tør Jan-erik Aal­bu i Dis­covery.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Jan-erik Aal­bu er for­nøyd med sitt mann­skap. Her er han sam­men med fra ven­st­re Jo­nas Bergh-john­sen (re­por­ter), Car­s­ten Skjel­breid (pro­gram­le­der) og Bengt Erik­sen (eks­pert).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.