Rande­sund-spil­le­re tatt ut til lands­kam­per

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER M. WITTEVEEN, for Rande­sund IL

Eric Ni­co­lay Jen­sen og Wil­liam Fia­la Gjermund­nes skal sam­men med gutte­lands­la­get møte Un­garn, Is­rael og verts­na­sjo­nen Po­len i palme­hel­gen. Mål­vakt Mar­kus Nil­sen er re­ser­ve.

– Det er vel­dig stas at vi blir lagt mer­ke til. Vi har hatt fle­re kull opp i gjen­nom som vi sy­nes kun­ne fått sjan­sen, sier gutte­tre­ner Kje­til Tveit.

Da Rande­sund G16 spil­te Bring­run­de i Tøns­berg i ja­nu­ar, var lands­lags­tre­ner for LM00, Kris­tof­fer Froe­stad, også der. Sam­ti­dig opp­ford­rer Tveit til fort­satt inn­sats fra spil­le­re som er tatt ut og and­re som øns­ker sjan­sen:

– Det gjel­der «å være på» hele tida, for det er stor ut­skif­ting på gutte­lands­la­get.

Tre Ag­der-spil­le­re i Trop­pen

17 spil­le­re, født i 2000-2001, rei­ser til Po­len al­le­re­de 5. april. I til­legg til Rande­sunds Eric Ni­co­lay Jen­sen og Wil­liam Fia­la Gjermund­nes, skal også Os­car Du­us Carl­sen (15) fra Øy­e­stad IF re­pre­sen­te­re de nors­ke far­ge­ne. Åtte spil­le­re er tatt ut som re­ser­ver, men ut­over Mar­kus Nil­sen er det in­gen and­re spil­le­re fra Ag­der på den­ne lis­ta.

Lands­kam­pe­ne spil­les i Kielce, en by med rundt 200.000 inn­byg­ge­re i det sør­li­ge Po­len. Fre­dag 7. april mø­ter Nor­ge Un­garn, lør­dag ven­ter Is­rael før Nor­ge av­slut­ter mot verts­na­sjo­nen Po­len søn­dag. Hjem­rei­se er 10. april, for­hå­pent­lig­vis med po­ka­ler i ba­ga­sjen.

Rande­sund­spil­ler­ne er mest spent på Po­len som mot­stan­der.

– Det vir­ker som et gøy lag, me­ner Wil­liam Fia­la Gjermund­nes, som kan be­kle alle back­po­si­sjo­ner om nød­ven­dig.

– Har hørt at de er gode. Gutte­lands­la­get møt­te de også i for­ri­ge tur­ne­ring. Men det blir også spen­nen­de å møte Is­rael og se ni­vå­et på hånd­bal­len der, sier venstre­kant Eric Ni­co­lay Jen­sen.

ny­bak­te re­gions­mes­te­re

Rande­sund G16 har tatt store­slem i se­ri­en den­ne se­son­gen. 19. mars ble det ka­las­sei­er 39-16 over Stav­an­ger IF hjem­me i Sukke­vanns­hal­len og re­gions­sei­e­ren var i havn.

– Vi er vel­dig for­nøyd, spe­si­elt si­den vi er i pul­je med Nær­bø og ØIF, at vi kla­rer å vin­ne den, sier en stolt tre­ner. Og fort­set­ter:

– Gut­te­ne er hel­ter i egen klubb, de er gode for­bil­der. Hå­per and­re ser at det går an å bli gode over tid ved å tre­ne sys­te­ma­tisk. Man­ge av gut­te­ne er med i klub­bens «helte­pro­sjekt». Det gjør at man­ge yng­re spil­le­re kom­mer for å se dem spil­le kamp.

Andreas Nordvang er la­gets kap­tein og strek­spil­ler.

– Det var kjempe­gøy med mas­se folk i hal­len og mye liv. Vi var ten­te på å vin­ne, sier 17-årin­gen, som selv ikke har noen pla­ner om å gi seg på par­ket­ten. Det sto­re må­let nes­te se­song er å sat­se på kva­li­fi­se­ring til Ler­øy, den na­sjo­na­le elite­se­ri­en for 18-årin­ger. Men først er det Bring.

snart na­sjo­nalt slutt­spill

Rande­sunds gull­gut­ter går en spen­nen­de helg i møte, for nå drar det seg til i den na­sjo­na­le elite­se­ri­en for 16-årin­ger, Bring­se­ri­en. 4. run­de spil­les 31. mars til 2. april og da av­gjø­res hvem som kom­mer til na­sjo­nalt slutt­spill på Jess­heim i Ul­lens­aker 28.-30. april.

Lan­dets bes­te 24 gutte­lag og 48 jente­lag kjem­per nå om he­der og ære. Rande­sund G16 og ØIF Aren­dal Eli­te lig­ger på hen­holds­vis 5. plass og 11. plass i hver sin av­de­ling. De seks bes­te går vi­de­re på gutte­si­den. For jen­te­ne er det de tre bes­te i hver av fire av­de­lin­ger. Her lig­ger Hå­nes på 5. plass i avd. 1, det sam­me gjør Rande­sund J16 i avd. 4, mens Våg top­per avd. 3.

Gut­te­ne er hel­ter i egen klubb, de er gode for­bil­der.

KJE­TIL TVEIT, Rande­sund G16-tre­ner

FOTO: INGER M. WITTEVEEN

Rande­sund G16 er i vin­den som ald­ri før. Foran er spil­ler­ne som er tatt ut til tur­ne­ring i Po­len, Eric Ni­co­lay Jen­sen (17 år, f.v.) og Wil­liam Fia­la Gjermund­nes (15). Mar­kus Nil­sen (17) er re­ser­ve. La­get er ny­bak­te re­gions­mes­te­re og lig­ger godt an foran den­ne hel­gas sis­te run­de i Bring­se­ri­en før na­sjo­nalt slutt­spill. Bak fra ven­st­re: Mar­cus Eik, Mor­ten Søm­me, Jo Ve­gard Mol­vik, Mar­kus Ne­dal, Andreas Nordvang, Ei­rik Da­len Krog­stad, Mads Ar­ne Karlsen, Si­mon Strand, Hå­kon Flåt, Baard Jor­eid Berntsen, Chris­ti­an Vi­no­rum Aanne­stad og Benjamin Fjord­bakk Val­vik. Jens Just­næs var ikke til ste­de da bil­det ble tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.