Lø­per for pall­plass

Faedrelandsvennen - - SPORT - AILEEN RUN­DE, for Kris­tian­sand Ori­en­te­rings­klubb

Ar­ran­gør­klub­ben Kris­tian­sand Ori­en­te­rings­klubb har stor til­tro til egne lø­pe­re som Ma­ri­us Aure­bekk i natt-nm og nor­ges­cup på hjemme­bane.

KOK har fle­re junior­lø­pe­re som de sis­te åre­ne har mar­kert seg i nor­ges­top­pen. Etter fine re­sul­ta­ter fra løp i Por­tu­gal og Dan­mark i se­song­opp­kjø­rin­gen er det lov å ha for­vent­nin­ger til lø­per­ne i den re­kord­tid­li­ge nattNM og nor­ges­cup­åp­nin­gen kom­men­de helg.

I yngs­te junior­klas­se er både Ma­ri­us Aure­bekk og Se­bas­ti­an Da­land blant lan­det bes­te. I elds­te junior­klas­se er det knyt­tet størst for­vent­ning til Ma­ri­us Pyt­ten og Jo­han­n­es Bak­ke Aasha­mar. Hele nor­ges­eli­ten stil­ler til start, men med full klaff kan vi ha for­håp­nin­ger om en me­dal­je.

KOK har man­ge gode, unge og hardt­sat­sen­de se­nio­rer. Vi har bl.a. tre første­årsse­nio­rer i Dag Bland­kjenn, Hå­vard Ir­gens og Mat­hias Hod­ne Ha­nish. Det er spen­nen­de å se hva de kan få til blant se­nio­r­e­li­ten. En plass blant de 15 bes­te vil være en god de­but som se­nior.

Ori­en­te­ring om nat­ta er kre­ven­de og stil­ler eks­tra krav til o-tek­nis­ke fer­dig­he­ter. Når det­te kom­bi­ne­res med høy fart, og fel­les­start, sier det seg selv at man må være godt for­be­redt for å lyk­kes. Nå gjen­står det se om vin­te­rens utal­li­ge tre­nings­ti­mer gir ut­tel­ling al­le­re­de i se­song­star­ten.

Natt-nm av­vik­les fre­dag 31. mars med førs­te start kl 21.15 og fort­set­ter med KOK 2-da­gers og nor­ges­cup lør­dag og søn­dag. KOK er ar­ran­gør for lø­pe­ne som går fra Kring­sjå sko­le i Rande­sund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.