30 år på sam­me sted.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - SVEIN VERSLAND, DESKSJEF

Når den­ne ar­beids­da­gen er over, har jeg job­bet 30 år i Fædrelandsvennen. På da­gen 30 år. Jeg star­tet opp som fast an­satt 1. april 1987. Dro fra fast jobb i Se­tes­dø­len til by­en. Først ble det sport i åtte år, så an­svar for Ven­ne­sla i fem, krim og ny­he­ter der­et­ter før des­king og le­der­opp­ga­ver. En utro­lig in­ter­es­sant ar­beids­plass i en fa­sci­ne­ren­de bran­sje i en ri­ven­de ut­vik­ling – ikke minst tek­no­lo­gisk. Det har gjort ar­beids­hver­da­gen spen­nen­de og ut­ford­rin­ge­ne sto­re. Me­die­hu­set i Kris­tian­sands sen­trum øns­ker å ha en vik­tig plass i folks hver­dag ved å le­ve­re so­lid og at­trak­tiv jour­na­lis­tikk kon­ti­nu­er­lig på fle­re platt­for­mer. Det blir det gøy å være med på fram­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.