Ven­st­re ving­ler vi­de­re

Tri­ne Skei Gran­de holdt en god lands­møte­tale i so­lid Ven­st­re-ånd. Men hun har selv sør­get for at fo­ku­set i ste­det blir på det hun ikke snak­ket om: for­hol­det til and­re par­ti­er.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VIDAR UD­JUS PO­LI­TISK RE­DAK­TØR vidar.ud­jus@fvn.no - 952 43 505

Inn­gan­gen til Ven­st­res lands­møte i Åle­sund kun­ne knapt vært ver­re for et sen­trums­par­ti som sli­ter med sperre­gren­sen. Da Tri­ne Skei Gran­de gjen­nom VG åp­net for å fel­le H/frp-re­gje­rin­gen for selv å ta Frps plass, ble hun møtt med kraf­tig kri­tikk in­ternt. Parti­fel­le Abid Ra­ja kal­te seg selv og and­re «dypt frust­rert» over Skei Gran­des stra­te­gi. ●● Fre­dag mor­gen gikk Ven­st­re-le­de­ren i NRK langt i å skyl­de på si­tat­feil. Og trakk til­ba­ke det kla­re inn­tryk­ket som in­ter­vju­et i VG ga.

●● Til­ba­ke står uklar­het om hva Ven­st­re egent­lig kom­mer til å gjø­re hvis par­ti­et ikke får gjen­nom­slag for en re­gje­ring be­stå­en­de av H/KRF/V. Det ga Skei Gran­de hel­ler ikke noe svar på i lands­møte­ta­len. Tvert imot nevn­te hun knapt and­re par­ti­er en enes­te gang. Selv om fron­ten i rea­li­te­ten var knall­hard mot Frp – og Sp. Ven­st­res ho­ved­fien­de i ti­den frem­over blir po­pu­lis­men og de­res par­ti­er. Mo­dig nok le­ver­te også Ven­st­res parti­le­der et varmt for­svar for de som and­re par­ti­er med for­akt kal­ler «eli­ter».

●● Meste­par­ten av Skei Gran­des tale var li­ke­vel viet tra­di­sjo­nel­le Ven­st­re-sa­ker: sko­le, mil­jø og små og mel­lom­sto­re be­drif­ter. Og asyl­barn. På alle dis­se om­rå­de­ne skrøt Ven­st­re-le­de­ren av alt de har fått gjen­nom­slag for i den­ne stor­tings­pe­rio­den:

●● Tre­dob­ling av sat­sing på vi­dere­ut­dan­ning for læ­re­re. Fem­årig læ­rer­ut­dan­ning. Et takt­skif­te i sat­sin­gen på jern­bane og el-bi­ler. Nei til olje­le­ting uten­for Lo­fo­ten. Fire nye så­korn­fond på 300 mil­lio­ner hver. For­enk­ling av re­gel­verk for næ­rings­li­vet. Bil­li­ge­re barne­hage for de som tren­ger det. Opp­hold for 300 asyl­barn. For å nev­ne noe.

❞ Tri­ne Skei Gran­de kom til sine egne, og de kjen­te hen­ne.

●● Alt det­te ble møtt med ap­plaus. Til ti­der var det som å være på et vek­kel­ses­møte. Tri­ne Skei Gran­de kom til sine egne, og de kjen­te hen­ne.

●● Men nett­opp for­di Ven­st­re er så for­nøyd med alt par­ti­et har fått til, mel­der spørs­må­let seg: Hvor­for skro­te den sam­ar­beids­av­ta­len som har gjort alt det­te mu­lig? Etter hvert ho­ved­punkt hvor hun for­tal­te om det Ven­st­re har fått gjen­nom­slag for, rop­te Skei Gran­de ut til lands­møte­sa­len: «Var det verdt det?» Og fikk hver gang det sva­ret hun øns­ket. Men igjen: Hvor­for skro­te den sam­ar­beids­av­ta­len som har gjort alt det­te mu­lig? Og når Skei Gran­de selv i et in­ter­vju med Af­ten­pos­ten inn mot lands­mø­tet skrøt av en av­ta­le «som har gitt oss enormt po­li­tis­ke gjen­nom­slag»: Hvor­for da skro­te den sam­ar­beids­av­ta­len som har gjort alt det­te mu­lig?

●● Det ga Skei Gran­de ikke noe svar på.

●● Ven­st­re har nå be­stemt seg for at de ikke vil snak­ke om noe an­net enn plan A i re­gje­rings­spørs­må­let. Og po­li­tik­ken. Det er ikke rart. Det øns­ker alle par­ti­er.

●● Men som sen­trums­par­ti kom­mer ikke Ven­st­re seg unna det spørs­må­let man­ge vel­ge­re vil kre­ve svar på: Hvil­ken re­gje­ring får man ved å stem­me Ven­st­re? El­ler som Ven­st­res egen stor­tings­re­pre­sen­tant Abid Ra­ja sa det i VG: «Hva be­tyr en stem­me til Ven­st­re hvis vi ver­ken kan ga­ran­te­re bor­ger­lig re­gje­ring el­ler vil støt­te en Ap-re­gje­ring?»

●● Fore­lø­pig kan hans eget par­ti ikke gi noe rea­lis­tisk svar.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Tri­ne Skei Gran­de un­der lands­møte­ta­len i Åle­sund fre­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.