Ber­get po­eng fire mi­nut­ter på over­tid

Start sco­ret fire mi­nut­ter på over­tid og klar­te 2-2 mot Fred­rik­stad i pre­mie­ren.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HER­MAN FOLVIK OG: NI­CO­LAI GAUSTAD OL­SEN

– Det var vel­dig gøy å få de­bu­ten – jeg ble vel­dig po­si­tivt over­ras­ket da jeg fikk be­skje­den. Jeg ven­tet på den te­le­fo­nen fra Steinar hele da­gen, sier Chris­ten­sen, som ikke ble in­volvert så mye på den høy­re si­den sin som han er vant til fra kam­pe­ne med Start 2.

– Det var et helt an­net tem­po enn det jeg er vant med. Jeg fø­ler jeg klar­te meg greit, sier 16-årin­gen, som had­de fått be­skjed om at «den kom til å bli en krig» i kam­pen mot Fred­rik­stad.

– Jeg fikk be­skjed om å job­be mye de­fen­sivt, sam­ti­dig som jeg skul­le slip­pe meg løs of­fen­sivt.

Han ble tatt ut på stil­lin­gen 1–1, og måt­te se at Fred­rik­stad tok le­del­sen 2–1 med seks mi­nut­ter igjen på klok­ka. Men fire mi­nut­ter på over­tid kri­get fins­ke Tapio Heik­kilä inn sitt og la­gets and­re mål for da­gen – og ber­get ett po­eng for Start.

– Jeg sy­nes vi bur­de vun­net den­ne kam­pen 2-0. Det var vel­dig dei­lig at vi fikk 2-2 på slut­ten.

MELLOMFORNØYD TRE­NER

– Det­te er en kamp vi bur­de vun­net, så en­kelt er det. Jeg er glad for det ene po­en­get vi fikk da kam­pen ble som den ble, men vi skap­te nok sjan­ser til å vin­ne den­ne, sier Start-tre­ner Steinar Pe­der­sen til Fædre­lands­ven­nen etter 2–2 hjem­me mot Fred­rik­stad i se­rie­pre­mie­ren søn­dag.

– Vi slapp inn to alt­for enk­le mål. Vi klar­te ikke å slip­pe oss skik­ke­lig løs og spil­le på den må­ten vi vet vi kan, sier Start-kap­tein Si­mon Lar­sen.

Det åp­net ner­vøst i det lett­sky­e­de væ­ret på Sør Are­na. Etter seks mi­nut­ter fikk Start kob­let på To­bias Chris­ten­sen for førs­te gang, og Start fikk til et fint an­grep, men inn­leg­get fra Hen­rik Rob­stad var ufar­lig. Fred­rik­stad lå lavt i 4-51 mens de bruk­te tid på død­bal­ler, og sør­len­din­ge­ne klar­te ikke å få flyt og tem­po i an­greps­spil­let.

Etter 14 mi­nut­ter kom etter­mid­da­gens førs­te sjan­se da Fred­rik­stad fikk et bil­lig fri­spark 25 me­ter fra må­let til Håkon Op­dal. Din­ko Tre­bo­tic sitt for­søk var skum­melt og gikk i nett­veg­gen, mens Op­dal kas­tet seg så lang han var.

ANTWI BRENTE KJEMPESJANSE

Starts førs­te sjan­se kom etter 25 mi­nut­ter. Den var så stor at Start bur­de tatt le­del­sen. Re­gis­sert av unge Chris­ten­sen, som ble bed­re og bed­re ut­over om­gan­gen, kom Start rundt på høy­re. Den­nis Antwi fikk bal­len de be­røm­te 45 gra­der ut på 10 me­ter, men fikk ikke dreis på av­slut­nin­gen, og den gikk til side for mål.

Chris­ten­sen sat­te opp Antwi igjen fire mi­nut­ter se­ne­re og bur­de kan­skje fått bal­len til­ba­ke, men gha­ne­se­ren av­slut­tet svakt fra vans­ke­lig po­si­sjon. Tre mi­nut­ter se­ne­re klar­te Start å sprek­ke Fred­rik­stad-nul­len.

HEIKILLÄ-MÅL

Es­pen Børuf­sen slo først inn en svak død­ball, men Fred­rik­stad­keepe­ren bok­set bal­len ut, og Start vant bal­len til­ba­ke. Børuf­sen fikk slå inn fra om­trent sam­me hold som fri­spar­ket, og prik­ket bal­len på ho­det til Tapio Heikillä som en­kelt sat­te fin(n)is­hen, og Start i le­del­sen. Ak­ku­rat som han gjor­de i se­rie­åp­nin­gen mot Lille­strøm i fjor (1-1). Start­tre­ner Steinar Pe­der­sen eks­plo­der­te i gle­de og fei­ret med et hopp så høyt han klar­te langt ute på ba­nen – i ren An­to­nio Con­te-stil.

Rett etter­på fikk Lars-jør­gen Salve­sen en så stor sjan­se han kan drøm­me om etter fint spill på venst­re ved Børuf­sen og Antwi. Dess­ver­re for Start traff Salve­sens skudd fra fem me­ter en Fred­rik­stad-spil­ler på stre­ken.

Ri­no Falk Lar­sen sat­te bal­len lett i det lengs­te hjør­net fra 16 me­ter. Si­mon Lar­sen ga bort bal­len på midt­ba­nen, og hvit­t­røy­ene fikk en god kont­rings­mu­lig­het som Start, for året i svart og gult, fikk ryd­det opp i.

– Vi må få nok tem­po og tør­re å la bal­len gå fort nok. Vi må true dem mer. Vi har skapt to sjan­ser i til­legg til må­le­ne. Vi må få opp tem­po­et og set­te sjan­se­ne, var Pe­der­sens dom halv­veis.

Ul­rik Flo holdt å gi Fred­rik­stad le­del­sen to gan­ger i det 81. mi­nutt. Først ved ett utro­lig brasse­spark som traff stol­pen fra hele 18 me­ter. Det had­de vært en av de fi­nes­te sco­rin­ge­ne på Sør Are­na noen gang, men mar­gi­ne­ne var på Starts side. Rett etter­på hea­det han rett i kly­pe­ne til Op­dal fra kort hold.

I nes­te Start-an­grep kom inn­byt­ter Las­se Si­gurdsen til av­slut­ning in­ne i bok­sen, men bal­len end­te på nett­aket.

Seks mi­nut­ter før slutt sco­ret Fred­rik­stad 2–1. Din­ko Tre­bo­tic sat­te inn en re­tur etter at Op­dal red­det et for­søk fra Ndiaye mes­ter­lig.

OVERTIDSMÅL

På over­tid red­det Start inn 2–2 etter at stop­per Heikillä sat­te inn sitt and­re mål fra kloss hold. Si­mon Lar­sen holdt på

å sco­re må­let, men det måt­te en finsk re­tur til for å red­de po­en­get. Da var det spilt i 94 mi­nut­ter.

Start be­gyn­te kam­pen med seks sør­len­din­ger. 3817 til­skue­re så kam­pen. Det er 200 fle­re enn un­der se­rie­åp­nin­gen i fjor, men om­trent 700 fær­re enn snit­tet i ma­re­ritt­se­son­gen 2016. I tre­nings­kam­pe­ne har Start gått av ba­nen med seks sei­re og en uav­gjort på syv kam­per.

FOTO: NTB SCANPIX

To­bias Chris­ten­sen (16) fikk de­bu­ten sin for Start da sør­le­din­ge­ne spil­te 2–2 hjem­me mot Fred­rik­stad.

FOTO: NTB SCANPIX

Steinar Pe­der­sen har mye å job­be med i uken som kom­mer, selv om Start var det bes­te la­get i pre­mie­ren mot Fred­rik­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.