Mis­tet alt i bran­nen

Dan Bor­ge (32) har opp­levd al­les skrekk. Han har mis­tet alt han eide i bran­nen i Toll­bod­gata, og had­de ikke forsikring.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

Dan Bor­ge (32) red­det seg ut av by­går­den i Toll­bo­gata i Kvad­ra­tu­ren i siste li­ten, men mis­tet alt han eide.

Dan Bor­ge lå og sov da det be­gyn­te å bren­ne i Toll­bod­gata tors­dag. Han trod­de først det var falsk alarm da brann­vars­le­ren gikk.

– Brann­alar­men har gått så man­ge gan­ger, så jeg trod­de det var tull, sier han.

Da Bor­ge skjøn­te hva som skjed­de, tok han kat­ten un­der ar­men og løp ned trap­pe­ne.

– Det er helt uvir­ke­lig. Kun to mi­nut­ter se­ne­re kom flam­me­ne, sier han.

Nå job­ber han for å få tak i nød­ven­dig­he­ter som klær, bank­kort og mat.

– Alt jeg eide er borte. Det eneste jeg har igjen er klær­ne jeg gikk med sam­me dag, sier han.

RØYKSKADER

Dan Bor­ge lei­de lofts­lei­lig­he­ten i Toll­bod­gata. I lei­lig­he­ten var det ikke ut­plas­sert brann­sti­ge, så han måt­te tvin­ge seg ned gjen­nom røy­ken for å kom­me seg i sik­ker­het.

– Jeg be­svim­te på for­tau­et med en gang jeg kom meg ut av hu­set. Jeg fikk jo i meg mas­se røyk på vei ned, sier han.

Bor­ge for­tel­ler at han fort­satt hos­ter litt, men at han fø­ler seg bed­re.

– Det jeg ten­ker mest på nå, er at jeg ikke kan fin­ne kat­ten min. Da jeg kom ned til førs­te eta­sje hop­pet han ut av ar­me­ne mine.

Han tror imid­ler­tid at kat­ten fort­satt le­ver.

– Kat­ter er jo vel­dig in­stink­ti­ve. Jeg tror det har løpt mot dø­ra et- ter vi kom fra hver­and­re.

Bor­ge hå­per at folk tar kon­takt der­som de skul­le fin­ne kat­ten.

IN­GEN FORSIKRING

– Det ver­ste med si­tua­sjo­nen er at jeg ikke er for­sik­ret. Jeg var ak­ku­rat i ferd med å byt­te inn­bo­for­sik­ring, så den jeg had­de var ikke ak­tiv, sier Dan Bor­ge.

Bor­ge er for ti­den ar­beids­le­dig, men job­bet tid­li­ge­re som fo­to­graf.

– Jeg har sik­kert mis­tet ver­di­er til rundt 400.000 kroner, hvor 150.000 var i foto­ut­styr.

Han på­pe­ker at ut­sty­ret kan for­nyes, men sy­nes det er tøft å ha mis­tet alle min­ne­ne.

– Tolv år med ar­beid er borte. Ut­styr kan er­stat­tes, det er ver­re med bil­der fra tu­rer og slikt, sier han.

FÅTT HJELP AV VEN­NER

Bor­ge ble inn­lagt på in­ten­siv­av­de­lin­gen på Sør­lan­det syke­hus etter hen­del­sen. Der ble han lig­gen­de i to da­ger.

– Jeg var vel­dig for­fjam­set da alt skjed­de. Det var først da jeg kom på syke­hu­set at jeg skjøn­te hva som had­de skjedd, sier han.

Bor­ge har bodd i Kris­tian­sand i fem år, men er opp­rin­ne­lig fra Øst­fold. Han har in­gen fa­mi­lie på Sør­lan­det.

– Pap­pa var helt på grå­ten da jeg ring­te. Han ble vir­ke­lig glad da jeg for­tal­te at alt var i or­den.

Bor­ge sier at han ikke kan få tak­ket sine ven­ner godt nok.

– Sam­me dag ring­te en venn og vil­le kjø­pe nye klær til meg. På den må­ten fikk jeg klær uten røyk­lukt da jeg ble ut­skre­vet. Jeg har fle­re ven­ner som har støt­ta meg litt, det er jeg vel­dig takk­nem­lig for, sier han.

❞ Jeg fikk god støt­te av kom­mu­ne­nes krise­team til å be­ar­bei­de hen­del­sen. I til­legg har NAV gitt meg litt pen­ger.

VEN­TER På ETTERFORSKNING

Bor­ge ro­ser Kris­tian­sand kom­mu­ne for må­ten de hånd­ter­te si­tua­sjo­nen.

– Jeg fikk god støt­te av kom­mu­ne­nes krise­team til å be­ar­bei­de hen­del­sen. I til­legg har NAV gitt meg litt pen­ger, sier han.

Nå ven­ter han på re­sul­ta­te­ne fra etter­forsk­nin­gen. Po­li­ti­et har så langt in­gen mis­tan­ke om at bran­nen er på­satt.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Dan Bor­ge uten­for sitt ned­bren­te hjem i Toll­bod­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.