Sperre­gren­sa er ikke unor­mal for Venst­re. Den er nor­ma­len.

In­gen and­re par­ti­er har så lang er­fa­ring i kam­pen mot sperre­gren­sa som Venst­re. Kan­skje var det der­for hel­gas lands­møte ble en langt mer av­slap­pet af­fæ­re enn det kun­ne blitt i and­re par­ti­er i til­sva­ren­de si­tua­sjon.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - VI­DAR UD­JUS PO­LI­TISK RE­DAK­TØR vi­dar.ud­jus@fvn.no - 952 43 505

Før lands­mø­tet i Åle­sund ble Venst­re dømt nord og ned fra fle­re hold. Den siste me­nings­må­lin­gen vis­te usle 2,7 pro­sent. Tri­ne Skei Gran­de skap­te kaos om Venst­re vil fel­le da­gens re­gje­ring for selv å inn­ta re­gje­rings­kon­to­re­ne. Stor­tings­re­pre­sen­tant Abid Ra­ja fille­ris­tet sin egen parti­le­der.

Hvert av dis­se punk­te­ne kun­ne skapt de­pre­sjon i and­re par­ti­er. Men hos man­ge i Venst­re ble alt det­te tatt med et trekk på skul- dra. Noen hum­ret til og med. Én de­le­gat fra vår lands­del smil­te og sa: «Så er det på’an igjen».

●● Det siste virket re­pre­sen­ta­tivt for man­ge and­re i lands­møte­sa­len, og i kor­ri­do­re­ne uten­for. Stem­nin­gen var pre­get av at «Det­te har vi vært gjen­nom før». Og det har de i sann­het.

●● Sperre­gren­sa er ikke unor­mal for Venst­re. Den er nor­ma­len. Par­ti­et har ikke vært over den ma­gis­ke gren­sa to stor­tings­valg på rad si­den 1969. Og det har i sann­het vært dra­ma­tisk fle­re gan­ger. I både 2001 og 2009 var par­ti­et én fat­tig ti­del fra å nå fire-tal­let. Ja, i 2009 var det egent­lig åt­te hundre­de­ler det sto om.

●● Der­for hand­ler ikke 3,9 el­ler 4,0 om Ven­st­res over­le­vel­se. Venst­re har vist at det over­le­ver uan­sett. I alle stor­tings­valg mel­lom 1969 og 1997 lå par­ti­et på tre-tal­let. Og i åt­te lan­ge år (1985-1993) var Nor­ges elds­te par­ti uten en eneste re­pre­sen­tant på Stor­tin­get. Da var ne­kro­lo­ge­ne man­ge. Men iv­ri­ge og dyk­ti­ge lo­kal­po­li­ti­ke­re job­bet vi­de­re. Og par­ti­et kom til­ba­ke. Den selv­til­li­ten – og roen – pre­get også hel­gas lands­møte.

❞ Sperre­gren­sa er ikke unor­mal for Venst­re. Den er nor­ma­len.

●● Like står det om mye for par­ti­et. Og de­le­ga­ten fra Oslo, Jar­le W. Al­næs, had­de rett da han på­pek­te at Venst­re ikke har spe­si­elt stor tro­ver­dig­het blant vel­ger­ne på noen om­rå­der, bort­sett fra på kli­ma/mil­jø og per­son­vern. I dag do­mi­ne­rer in­gen av de sa­ke­ne den po­li­tis­ke dis­ku­sjo­nen. Venst­re er ikke der de sto­re vel­ger­mas­se­ne er.

●● Det størs­te aber-et for Tri­ne Skei Gran­des par­ti er at det har så lavt grunn­fjell, i mot­set­ning til sen­trums­ka­me­ra­te­ne Sp og KRF. På den po­si­ti­ve si­den har Venst­re stort po­ten­si­al. I en må­ling gjen­nom­ført for Tv2 i fjor svar­te 12 pro­sent at de har Venst­re som sitt andre­valg. Ut­ford­rin­gen er na­tur­lig­vis å få fle­re av dis­se til å gjø­re det li­be­ra­le par­ti­et til sitt første­valg. ●● Sam­ti­dig står Venst­re i en spa­gat. Vel­ger­ana­ly­ser vi­ser at par­ti­et står i fare for å mis­te vik­ti­ge vel­ge­re til Ap. Par­ti­et må både for­hind­re det­te og sør­ge for til­sig av li­be­ra­le Høy­re-vel­ge­re for å for­bli en vik­tig po­li­tisk kraft. Par­ti­et må kla­re å frem­stå som både so­si­alt og li­be­ralt.

●● Den so­sia­le di­men­sjo­nen vi­ses blant an­net gjen­nom hel­gas ved­tak om kamp mot barne­fat­tig­dom gjen­nom gra­tis barne­hage og SFO for de som tren­ger det. Mens hå­pet er at bor­ger­li­ge vel­ge­re vil kjen­ne seg igjen i mind­re bruk av olje­pen­ger, re­duk­sjon av det of­fent­li­ges an­del av den sam­le­de øko­no­mi­en, bed­re be­tin­gel­ser for små­be­drif­ter og nei til bo­lig­be­skat­ning. Så spørs det om den­ne vel­ger­grup­pen lar seg skrem­me av ved­ta­ket om å si nei til 24. kon­se­sjons­run­de. For når det kom­mer til styk­ket, er også Venst­re gla­de­re i å for­de­le ut­gif­ter til gode for­mål enn å skaf­fe inn­tek­te­ne.

●● Ven­st­res sto­re drøm er å bry­te for­ban­nel­sen og kla­re sperre­gren­sa to stor­tings­valg på rad. Og å dan­ne re­gje­ring med H og KRF. Lør­dag kom en må­ling i Dag­bla­det hvor par­ti­et klar­te det førs­te og var tett på det and­re må­let. Det mang­let bare et par man­da­ter på bor­ger­lig fler­tall på Stor­tin­get, og Venst­re pluss KRF var til sam­men i nær­he­ten av Frps opp­slut­ning.

●● For Venst­re kan høs­tens valg stå om svært små mar­gi­ner – igjen.

Vi­dar Ud­jus, po­li­tisk re­dak­tør

FOTO: NTB SCANPIX

Parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de (t.h.) og sen­tral­styre­med­lem Guri Mel­by un­der Venst­re-lands­mø­tet i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.