– Må jeg skifte ut bu­nad­søl­vet mitt nå?

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Var du en av de som gikk på Fædre­lands­ven­nens april­spøk om én Ag­der-bu­nad? Aprils­narr!

For førs­te gang på man­ge år har Fædre­lands­ven­nen lurt inn en april­spøk i avi­sen for å tul­le med le­ser­ne 1. april. April­spø­ken flei­pet med noe av det kjæ­res­te vi har, nem­lig bu­na­den.

Le­ser­ne ble de­ret­ter bedt om å ta tu­ren til Hus­fli­den i Aren­dal el­ler Kris­tian­sand for å ytre sin me­ning om de nye for­sla­ge­ne pre­sen­tert i ar­tik­ke­len.

Da­me­ne på Hus­fli­den i Kris­tian­sand for­tel­ler at spø­ken ble godt mot­tatt, men at de fles­te var våk­ne nok til å skjøn­ne at det­te var en april­spøk.

– Man­ge eld­re har kom­met inn i bu­tik­ken og sagt at det var en av de bes­te april­spø­ke­ne de har sett på man­ge år, sier Ragn­hild Aue­stad fra Hus­fli­den.

Det var også en del som fikk kaf­fen vrang­stru­pen da de åp­net lør­da­gens avis.

– Det var en som ring­te og var vel­dig frust­rert. Hun lur­te på om hun måt­te byt­te ut alt bu­nad­søl­vet, sier hun.

I sa­ken lot Fædre­lands­ven­nen le­ser­ne selv stem­me over hvil­ken av bu­nads­for­sla­ge­ne de lik­te best. De to førs­te for­sla­ge­ne be­sto av to uli­ke kom­bi­na­sjo­ner av Vest- og Aust-ag­der, mens ved det tred­je for­sla­get kun­ne man stem­me for å la bu­na­de­ne være som de er.

Over 500 per­soner har av­gitt sin stem­me. Det er kan­skje ikke vans­ke­lig å gjet­te hvil­ken av for­sla­ge­ne som vant? Folk på Sør­lan­det er ge­ne­relt sam­stem­te om å la bu­na­de­ne være ak­ku­rat som de er.

– Man rok­ker ikke ved bu­na­den. Det vet alle, skrev en av våre le­se­re i kom­men­tar­fel­tet på sa­ken.

APRIL­SPØK. Fædre­lands­ven­nens opp­slag lør­dag 1. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.