FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Nor­mi­sjon

● Nor­mi­sjon er en evan­ge­lisk lu­thersk mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjon som or­ga­ni­se­rer rundt 70.000 per­soner i Nor­ge, in­klu­dert med­lem­me­ne i Acta – barn og unge i Nor­mi­sjon.

● Nor­mi­sjon ble grunn­lagt 1. ja­nu­ar 2001 etter at Det nors­ke lu­thers­ke Indre­mi­sjons­sel­skap, Lange­sunds­fjor­dens indre­mi­sjons­sel­skap og Den nors­ke San­tal­mi­sjon fu­sjo­ner­te.

● Ny­lig ved­tok års­mø­tet i Nor­mi­sjon re­gion Ag­der å opp­ret­te et eget tros­sam­funn.

FOTO: ARKIV

Bede­hu­set på Byre­mo ble for få år si­den byg­get blant an­net på dug­nad av bygde­fol­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.