Strid rundt barne­kor

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I kjøl­van­net av stri­den rundt bede­hu­set på Byre­mo, opp­sto det også en splid knyt­tet til Byre­mo barne­kor som bru­ker byg­get. Fle­re av for­eld­re­ne trakk barna ut av ko­ret på grunn av det­te.

Der­med sang ko­ret hver­ken i kir­ka el­ler bede­hu­set på jul­af­ten slik tra­di­sjo­nen har vært.

Og som en føl­ge av kon­flik­ten, ble det dan­net et nytt barne­kor: Gospel Ju­nior. Den le­des av He­le­ne Stu­li­en Lau­en.

– Jeg øns­ker at de barna som sok­ner til me­nig­he­ten i kir­ka fort­satt skal ha et til­bud, sier Lau­en.

Le­der for Byre­mo barne­kor Bo­dil Ver­dal sier:

– Slik det har blitt er det ikke na­tur­lig med tett sam­ar­beid med kir­ka.

Hun sier kor­le­del­sen har hatt et møte med pres­ten hvor de kom fram til en fel­les for­stå­el­se om å dri­ve hvert sitt ar­beid.

– Man­ge opp­le­ver si­tua­sjo­nen vans­ke­lig både i kir­ken og på bede­hu­set, sier Ver­dal.

Hun un­der­stre­ker at det­te ikke be­tyr at ko­ret ald­ri mer vil opp­tre i kir­ka.

JAR­LE R. MARTINSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.