Flom og leir­skred i Co­lom­bia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

An­tall døde etter jord­skre­de­ne og over­svøm­mel­se­ne sør­vest i Co­lom­bia steg søn­dag etter­mid­dag til 234.

Co­lom­bias pre­si­dent Juan Ma­nu­el San­tos opp­lys­te lør­dag etter­mid­dag at 154 men­nes­ker var døde.

Men søn­dag opp­lys­te Røde Kors at tal­let had­de ste­get til 234. Minst 202 men­nes­ker er skadd, og over hund­re er fort­satt sav­net, iføl­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen, som hen­vi­ser til in­for­ma­sjon fra red­nings­ar­bei­de­re.

300 fa­mi­li­er er be­rørt, og 25 bo­li­ger øde­lagt etter eks­trem­væ­ret ved byen Mocoa. Fle­re av Mocoas by­de­ler er øde­lagt av jord­og vann­mas­se­ne som ram­met byen rundt mid­natt natt til lør­dag lokal tid.

Man­ge sov og rakk ikke en­gang å prø­ve å kom­me seg i sik­ker­het.

Mocoa er ho­ved­sta­den i Pu­tu­mayo-pro­vin­sen, og pre­si­dent Juan Ma­nu­el San­tos, som be- søk­te Mocoa lør­dag, har er­klært unn­taks­til­stand i byen.

Uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) sen­der sine kon­do­lan­ser til Co­lom­bia etter na­tur­ka­ta­stro­fen.

– Mine dyp­føl­te kon­do­lan­ser går til fa­mi­lie­ne og ven­ne­ne til dem som mis­tet li­vet i jord­skre­det, skri­ver han i en Twit­ter-mel­ding adres­sert til pre­si­dent San­tos.

FOTO: NTB SCANPIX

Det var etter fle­re da­ger med kraf­tig regn at Mocoa-el­ven og fle­re and­re mind­re el­ver gikk over sine bred­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.