FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Den ara­bis­ke liga

● Den ara­bis­ke liga er et for­bund av ara­bis­ke sta­ter. Liga­en ar­bei­der for sam­ar­beid in­nen næ­rings­liv, fi­nans­ve­sen, trans­port, kul­tur, helse­ve­sen, med­lems­lan­de­nes uav­hen­gig­het og su­ve­re­ni­tet og frem­me av fel­les in­ter­es­ser. Den ar­bei­der for an­er­kjen­nel­sen av Pa­le­sti­na som selv­sten­dig stat.

● Den ara­bis­ke liga ble grunn­lagt

22. mars 1945 i Kai­ro, hvor den har sitt sete, og be­står av 22 med­lems­land: 21 na­sjo­nal­sta­ter i Nord-afri­ka og Midt­østen for­uten Pa­le­sti­na.

● Det bor over 300 mil­lio­ner men­nes­ker i liga­ens med­lems­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.