Ja til et sterkt, lo­kalt po­li­ti!

Faedrelandsvennen - - MENING - ELI­SA­BETH LINDLAND stor­tings­kan­di­dat og by­styre­med­lem MDG Man­dal OLAV H. KYDLAND, OTTO JA­KOB­SEN, ISAK SKORPEN, OLAV BERG LYNGMO, OLAV STOKKA, STEINAR HANDELAND, TOR LANDRO, PER KØRNER, TOM DERVOLA OSEBERG, EI­NAR S. BRYN, NILS BOR­GE TEI­GEN, ERIK HØIBY, HAR

Miljø­par­ti­et De Grøn­ne stem­te mot den så­kal­te nærpolitireformen.

●● Vi me­ner at et po­li­ti med fast til­stede­væ­rel­se og kjenn­skap til lo­ka­le for­hold ska­per trygg­het og fore­byg­ger kri­mi­na­li­tet. En po­liti­tje­nes­te som er godt for­ank­ret i lo­kal­mil­jø­et, og fak­tisk er «nært», har le­gi­ti­mi­tet og til­lit. Det er den til­li­ten og den kunn­ska­pen po­li­ti­et skal byg­ge sin auto­ri­tet på.

Det er også slik at kom­mu­ne­ne må få lov til å mene noe om hva slags po­li­ti de skal ha, og hvor­dan det po­li­ti­et skal or­ga­ni­se­res. Hele 72 kom­mu­ner har le­vert uli­ke kla­ger på den nye, lo­ka­le or­ga­ni­se­rin­gen. Kom­mu­ne­nes inn­spill bør til­leg­ges vekt, selv om man har lo­ka­le for­hand­lin­ger i po­liti­dis­trik­te­ne i hen­hold til ho­ved­av­ta­len. MDG me­ner alt­så at mind­re kom­mu­ner må bli hørt ved uenig­het om hvor po­liti­sta­sjo­ner og lens­manns­kon­to­rer skal lig­ge. Sam­funns­plan­leg­gin­gen må sør­ge for gode og like­ver­di­ge tje­neste­til­bud for alle.

Det er en grunn til at vi som samfunn in­ves­te­rer i en lang og so­lid po­liti­ut­dan­nel­se: Rundt i hele lan­det skal det fin­nes po- li­ti­folk som kan ut­fø­re po­li­ti­ets sam­funns­opp­drag som blant an­net er: «Å gjen­nom fore­byg­gen­de, hånd­he­ven­de og hjel­pen­de virk­som­het være et ledd i sam­fun­nets sam­le­de inn­sats for å frem­me og be­fes­te bor­ger­nes retts­sik­ker­het, trygg­het og al­min­ne­li­ge vel­ferd for øv­rig».

Det­te er et stat­lig ansvar, og det er et ansvar vi må ta på al­vor ikke bare i de sto­re by­ene.

Det er ikke ak­sep­ta­belt at folk i dis­trikts-nor­ge skal ha et dår­li­ge­re til­bud. Vi kan ikke ha det sånn at det lo­ka­le brann­ve­se­net må hånd­te­re volds­sa­ker for­di po­li­ti­et er for langt unna.

Vi er hel­di­ge i Nor­ge som har en po­liti­tje­nes­te med et ty­de­lig si­vilt og ube­væp­net preg som ny­ter stor til­lit i be­folk­nin­gen. Det har en vik­tig sam­funns­ver­di, og det er noe av det som gjør Nor­ge til et så godt sted å bo.

Det­te er en ver­di vi må ta vare på, og det gjør vi best ved å sør­ge for at po­li­ti­et fort­satt har so­lid for­ank­ring og le­gi­ti­mi­tet i lo­kal­mil­jø­ene rundt om­kring i lan­det. Guds rike? Far ikke vill! Ver­ken hor­ka­rer el­ler av­guds­dyr­ke­re el­ler ek­te­skaps­bry­te­re el­ler de som lar seg bru­ke til una­tur­lig utukt, el­ler menn som øver utukt med menn, el­ler ty­ver el­ler penge­gris­ke el­ler dran­ke­re el­ler bak­ta­le­re el­ler rø­ve­re skal arve Guds rike” (1 Kor 6,9-10).

Ei­ken kyrke­lyds ved­tak er i sam­svar med Dnks lære­gunn­lag, Den hel­li­ge skrift og be­kjen­nel­sen, når de ikke vil til­la­te vigs­ling av en­kjøn­ne­de par i kir­ken. Der­for bør bis­ko­pen(e) be­sin­ne seg og la seg ad­va­re slik at de ikke le­der Ei­ken kyr­kje­lyd til å syn­de mot Den hel­li­ge Gud.

Skre­vet av:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.