Støt­te til Ei­ken Kyr­kje­lyd

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi vil på den­ne må­ten gi vår støt­te til Kyr­kje­lyds­mø­tet i Ei­ken kyr­kje­lyd som en­stem­mig har av­vist å inn­føre den nye vig­sels­li­tur­gi­en.

●● Det er gle­de­lig at Ei­ken kyr­kje­lyd vil føl­ge Guds hel­li­ge ord og si nei til vrang­læ­ren, til tross for press fra både kir­ke­lig og verds­lig hold. Det mono­ga­me og livs­lan­ge sam­liv mel­lom én mann og én kvin­ne er Bi­be­lens lære om ek­te­ska­pet. Alle and­re sam­livs­for­mer er synd og ute­luk­ker fra Guds rike (1 Kor 6,9-10).

Ved­ta­ket fra Ei­ken (og ved­ta­ket i Kau­to­kei­no me­nig­het tid­li­ge­re) vil være et vit­nes­byrd over hele Nor­ges land. Et vit­nes­byrd om at noen vil føl­ge Guds hel­li­ge ord fram­for tids­ån­dens inn­fly­tel­se. Vi sy­nes det er for­stem­men­de at bis­ko­pen går imot ved­ta­ket i Ei­ken. Spørs­må­let som da følger er det­te: Skal en lyde bis­ko­pen(e) fram­for Guds ord?

Den nors­ke kir­kes (Dnks) lære­grunn­lag er Bi­be­len og be­kjen­nel­sen. Både Bi­be­len og be­kjen­nel­sen ta­ler imot vig­sel av en­kjøn­ne­de par. Apos­te­len Pau­lus sier: ”El­ler vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.