Når fan­den le­ser bi­be­len

Faedrelandsvennen - - MENING - MORTEN O. TØRRESSEN

At da­gens re­gje­ring for­sy­ner seg mind­re grovt av folks lomme­bø­ker, be­tyr ikke det sam­me som at skatte­be­ta­ler­ne får noe som helst.

●● De be­hol­de bare mer av sitt eget. Hva folk tren­ger, el­ler ikke tren­ger, vet folk best selv. Ikke So­sia­lis­tisk venstre­par­ti. Det er bare å ta en titt på me­nings­må­lin­ge­ne for å for­stå det.

Som fan­den le­ser bi­be­len, si­te­rer Aure­bekk fra SV Mat­teus­evan­ge­li­et for å be­skri­ve Sol­bergre­gje­rin­gens skattepolitikk. I lig­nel­sen i Mat­teus 25:29 pe­ker Je­sus på for­val­ter­an­sva­ret, og sier at det skal løn­ne seg å bru­ke ta­len­te­ne sine og være ar­beid­som. At vekst og lønn­som­het er en po­si­tiv ting er alt­så noe du både fin­ner i bi­be­len og i Høy­res parti­pro­gram.

I lik­het med sitt par­ti, be­fin­ner Aure­bekk seg langt utpå side­lin­jen, når han le­ser SSBS rap­port: Økonomisk ut­syn fra mars 2017. Fal­let i sys­sel­set­tin­gen i pe­tro­le­ums­næ­rin­gen er i føl­ge SSB satt til drøyt 45 tu­sen per­soner fra 2013 til 2016. Kom­bi­nert med høy inn­vand­ring har det­te bi­dratt til la­ve­re lønns- og inn­tekts­ulik­het. Tal­le­ne ta­ler for seg. Rap­por­ten pe­ker på lys­punk­ter for norsk øko­no­mi og teg­ner vi­de­re et bil­de av kon­junk­tur­opp­gang de nes­te åre­ne. Ar­beids­le­dig­he­ten går ned og det ska­pes fle­re job­ber.

Jeg er over­be­vist om at det er and­re ting enn økte skat­ter og av­gif­ter næ­rings­li­vet og pri­va­te hus­hold­nin­ger tren­ger. Alle er eni­ge om at vi skal ha små for­skjel­ler, men skal vi be­kjem­pe ulik­het, må vi være ær­li­ge om hva som fø­rer til ulik­het.

Høy­re sen­ker skatte­byr­den for be­drif­ter og lønns­mot­ta­ke­re, og sen­ker der­med ters­ke­len inn i ar­beids­li­vet. Det sat­ses på sko­le og forsk­ning, end­rin­ger i Nav-sys­te­met, slik at folk kan kom­me seg ras­kest mu­lig ut i ar­beid. Det sat­ses på in­te­gre­ring, slik at men­nes­ker ras­ke­re kan bli en del av sam­fun­net. Det er å ta for­skjells­sam­fun­net på al­vor!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.