Kreft bryr seg ikke, men det gjor­de du!

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE LI­SE RYEL gen.sekr. Kreft­for­enin­gen GEIR O. WEHUS dis­trikts­sjef Kreft­for­enin­gen

I de siste uke­ne har godt over 25.000 per­soner rundt om i lan­det en­ga­sjert seg på ulikt vis i et Kraft­tak mot kreft. Og hvil­ket kraft­tak det­te har vært.

●● I skri­ven­de stund har vi pas­sert 44 mil­lio­ner kroner i inn­sam­let be­løp. Et be­løp som i seg selv er svim­len­de, og når må­let vårt var 40 mil­lio­ner kroner, sier det seg selv at vi i Kreft­for­enin­gen er svært for­nøy­de med årets ak­sjon. Det er utro­lig hyg­ge­lig å se hvor mo­ti­ver­te og hel­hjer­tet for ek­sem­pel rus­sen har en­ga­sjert seg i ak­sjo­nen.

Et im­po­ne­ren­de ek­sem­pel er Man­dal vi­dere­gå­en­de sko­le som har sam­let inn nær 400.000 kroner! Og vi kun­ne nevnt man­ge fle­re ek­semp­ler fra lands­de­len. Det­te er rett og slett ti­de­nes Kraft­tak mot kreft hvor vi på Ag­der reg­ner med å pas­se­re 3,4 mil­lio­ner kroner to­talt.

Vi vil der­for ret­te en stor takk til alle dere som har gitt av sin tid, det være seg fri­vil­li­ge, rus­sen, samt lag og for­enin­ger. Og så øns­ker vi å ret­te en eks­tra stor takk til alle de kreft­ram­me­de som har stått fram med sine ster­ke og svært per­son­li­ge his­to­ri­er og er­fa­rin­ger. Vi er svært takk­nem­li­ge og yd­my­ke for den inn­sat­sen og en­ga­sje­men­tet dere alle har vist før, og un­der, dis­se ak­sjons­uke­ne. Uten dere had­de ikke det­te vært mu­lig.

Og til alle dere som har gitt på bøs­se­ne og/el­ler via Vipps el­ler di­gi­ta­le inn­sam­lin­ger: Tu­sen hjer­te­lig takk skal dere ha! Vi lo­ver å for­val­te pen­ge­ne godt.

Pen­ge­ne som er sam­let inn skal i år gå til forsk­ning på livs­for­len­gen­de be­hand­ling og til­bud til alle som le­ver med en uhel­bre­de­lig kreft­syk­dom. Må­let er at de som er ram­met skal få så man­ge gode år som mu­lig, med best mu­lig livs­kva­li­tet, både for den som er syk og for de­res på­rø­ren­de. Vi øns­ker kort for­talt å gi da­ger til li­vet, og liv til da­ge­ne. Nå kan vi ta fatt på det­te ar­bei­det tak­ket være dere fri­vil­li­ge og gi­ve­re. Sam­men ska­per vi håp!

Se også www.kraft­tak­mot­kreft. no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.