In­ves­te­rer 3 mil­lio­ner i fjø­set på Sys­tog Da­le

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: JOHS. BJØRKELI

Mar­git Da­le (42) i Valle er kjent fra Tv-se­ri­en «Fjell­mat» sam­men med ko­mi­ker Ru­ne An­der­sen og kjen­diskokk Trond Moi. Nå rus­ter mat­tra­di­sjons­bæ­re­ren og syke­plei­e­ren opp fjø­set på går­den for nær 3 mil­lio­ner kroner for å brin­ge ma­tra­di­sjo­ner og se­tes­dals­kul­tur ut til enda fle­re.

– Vi be­gyn­te i det små med kafé, ut­salg og kunst­gal­le­ri her på går­den Sys­tog Da­le for fem år si­den. Nå ser vi at vi må ut­vi­de res­ten av de tom­me fjøs­lo­ka­le­ne om vi skal kun­ne dek­ke etter­spør­se­len etter kurs og sel­skap, sier Mar­git Da­le.

Nå er det hånd­ver­ke­re over alt i det som inn­til for 20 år år si­den var fjøs for mjølke­kyr. Til som­mer­en blir det åp­ning med kjen­dis­kunst­ne­re og dit­to kok­ker og lo­ka­le ar­tis­ter. Da har Mar­git rus­tet opp fjø­set for 2,8 mil­lio­ner kroner. Hun har fått ar­ki­tekt­fir­ma­et Svends­son ar­ki­tek­ter AS til å hjel­pe seg. Dis­se har også teg­net Hov­den Bade­land og det kom­men­de bi­blio­te­ket i Valle sen­trum.

ARVEN ETTER BESTEMOR

I 15 år sto fjø­set tomt før Mar­git og ekte­man­nen Fro­de be­gyn­te å rus­te det opp til al­ter­na­tiv bruk - gards­tu­ris­me. Det­te var noe sær­lig beste­for­eld­re­ne hen­nes Mar­git og Hall­vard drev med fra 1960-tal­let da de etab­ler­te Kalle­foss cam­ping.

– Bestemor had­de ofte tu­ris­ter på be­søk i stua og bakste­hu­set som vil­le se hvor­dan ekte og tra­di­sjons­rik se­tes­dals­kost ble la­get. Selv gikk jeg ald­ri i barne­hage og var mye sam­men med bestemor da hun la­get mat. Hun la­get det mes­te fra scratch og jeg min­nes ennå de gode mat­luk­te­ne i hu­set da hun kok­ket og ba­ket mens mor og far var på jobb, min­nes Mar­git Da­le.

JUNGELTELEGRAF

– Had­de du vå­get å sat­se så tungt, had­de det ikke vært for pub­li­si­te­ten du fikk gjen­nom sam­ar­bei­det med Trond Moi og Ru­ne An­der­sen i Tv-pro­gram­met «Fjell­mat» der du fikk vist fram alt fra reins­dyr­fel­ling til de mest utro­li­ge mat­ret­ter av lam og lef­ser og mye an­net snad­der?

– Ja. Vi be­gyn­te jo i det små len­ge før det­te, man­nen min og jeg. Jeg had­de bare tenkt ei koke­bok for å sam­le og do­ku­men­te­re mat­ret­ter fra Se­tes­dal, men så ble det TV.

– Folk rin­ger fra alle Sør- lands­by­ene, Ber­gen og Stav­an­ger med øns­ke om mat­kurs el­ler bru­ke lo­ka­le­ne her med lokal mat­ser­ve­ring. Hjemme­sida vår, facebook og jun­gel­te­le­gra­fen er vel så vik­tig som Tv-pro­gram­met, tror jeg, sier Mar­git Da­le.

200 KVM OMBYGGET FJØS

– Hvor stort blir det­te nye til­skud­det til gards­tu­ris­men på Sys­tog Da­le?

– Det blir om­lag 200 kvad­rat­me­ter og skal inne­hol­de ser­ve­rings­lo­ka­ler med kunst­gal­le­ri til 100 gjes­ter. Det blir åpent kjøk­ken med bakste­ovn, lo­ka­ler til tør­king av kjøtt. Tid­li­ge­re har vi brukt 1600-talls lof­tet på går­den til det, men der er det ikke plass nok len­ger. Vi skal også ha et stort kjøle­la­ger, og så blir det en stor ter­ras­se med ut­sikt til nabo­går­de­ne, jor­de­ne og fjell­hei­men.

– Hva slags pro­duk­ter til­byr du?

– Sal­ta og røkt lamme­kjøtt av vill­sau, vi­king­sau­en. Den har et fan­tas­tisk smak­fullt kjøtt. Vi vil også lage saue­fel­ler av den­ne, så sel­ger vi hjemme­pro­du­sert syl­te­tøy, hjemme­bakt brød, lef­ser og flat­brød. Og ikke minst vil jeg hol­de kurs i hvor­dan lage det­te.

GOD TIL­BAKE­MEL­DIN­GER

– Hvor­dan har mot­ta­gel­sen vært på hjemme­bane?

– Jeg har bare fått po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger. Folk li­ker at det skjer noe. Jeg har fått fan­tas­tisk støt­te av In­no­va­sjon Nor­ge og god støt­te av Valle kom­mu­ne også, sier Mar­git Da­le.

– Kom­mer du til å slut­te i job­ben som syke­plei­er nå som du sat­ser så stort?

– Nei. Jeg vil fort­set­te del­tid her. Jeg li­ker det yr­ket og vil hol­de meg opp­da­tert der, sier tra­di­sjons­bæ­re­ren på Sys­tog Da­le.

Kan­skje vil hun ar­ran­ge­re jakt­tu­rer, gui­de­de fiske­tu­rer og hei­tu­rer også. Mann og barn sy­nes det er gøy å tref­fe folk og ut­vik­le gards­tu­ris­men på Sys­tog Da­le de også.

Og for de som ikke skul­le skjøn­ne det – «Sys­tog» har in­gen ting med sys­tue å gjø­re. Nei det be­tyr den sør­li­ge stua på Da­le, for­di der er fle­re gar­der enn den­ne i gren­da.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Mar­git Da­le in­ves­te­rer stort i tra­di­sjons­mat og gards­tu­ris­me i Valle. Her med brød fra den nye bakste­ov­nen i fjø­set der en gang mjølke­kyr­ne råd­de.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Sys­tog Da­le har tra­di­sjo­ner til­ba­ke til mid­del­al­der og vi­king­tid. I fjø­set bak 1600-talls­lof­tet, skal det bli nye lo­ka­ler som vil bære tra­di­sjo­ne­ne vi­de­re, kom­mer­si­elt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.