Ju­das Iska­riot

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TER­JE TØN­NES­SEN, prest og for­fat­ter

Ju­das Iska­riot er så be­geist­ret i be­gyn­nel­sen, så mo­ti­vert. Men så blir han for­tvilt, på gren­sen til de­spe­rat. Hva er vit­sen? Hva kom­mer det ut av det­te? Her gir jeg alt for den­ne fy­ren og hva kom­mer det ut av det? Hvis du, Je­sus, er Mes­sias, så stå fram, be­vis det, så se­lo­te­ne og de antiro­mers­ke na­sjo­na­lis­te­ne blir for­nøyd! Opp­før deg som en skik­ke­lig le­der, med makt, musk­ler, kraft! Ju­das er for­tvilt, sint, opp­gitt. Han små- stje­ler litt i det skjul­te, hva er vit­sen? «Det nær­met seg nå de usy­re­de brøds høy­tid, som også kal­les påske. Over­pres­te­ne og de skrift­lær­de søk­te etter en ut­vei til å få ryd­det Je­sus av vei­en, for de var red­de for fol­ket. Da for Satan inn i Ju­das, han som had­de til­nav­net Iska­riot og var en av de tolv» (Lk 22,1ff). Frust­ra­sjo­nen var så in­tens at dø­ra sto vid­åpen for svi­ke­ren, fris­te­ren, løg­ne­ren, den onde, som for­vir­rer, for­styr­rer, for­fø­rer. Hvem er Han, Je­sus? Hvor­for gjør Han det Han gjør? Hvor­for sier Han det Han sier? Hvor­for kan Han ikke være bare van­lig, for­ståe­lig, over­sikt­lig, med­gjør­lig? Hvor­for kan Han ikke bare gjø­re det vi sier Han skal gjø­re? Hvem tror Han at Han er? Kjæ­re le­ser: Hvem er Han?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.