25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

4. APRIL 1992

●● Nat­tes­ten Nat­te­sten­ging av Man­dal og Far­sund syke­hus, over over­fø­ring av akutt­funk­sjo­ner til Flekke­fjord syk syke­hus, ned­leg­gel­se av føde­av­de­lin­gen i FarsundFa og nei til den plan­lag­te ut­byg­gin­gen av Far­sund syke­hus. Det­te er ho­ved­inn­hol­det i brevet Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne i lø­pet av kort tid vil mot­ta fra So­sial­de­par­te­men­tet. Form melt vil til­ta­ke­ne ha form av «til­rå­din­ger ger», men det er li­ten tvil om at man i fyl­ke fyl­ket mer vil opp­fat­te det­te som på­bud. Fæd­re Fædre­lands­ven­nens kil­der an­ty­der at So­sial­de­pa sial­de­par­te­men­tet for­ven­ter at fyl­ket følger opp til­rå til­rå­din­ge­ne, og at man har virke­mid­ler som kan se set­tes inn der­som fyl­ket ikke følger til­rå­din­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.