QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Fra hvil­ken svært kjent mu­si­kal, ba­sert på en ro­man fra 1862, kom­mer san­ge­ne ”I Dream­ed a Dream” og ”One Day Mo­re”?

2. Hva er opa­si­tet?

3. Hvil­ken asia­tisk havn over­tok i 2004 tit­te­len fra Rot­ter­dam som ver­dens trav­les­te havn?

4. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Mon­go­lia?

5. Hvil­ken nord­mann fikk No­bels fred­pris i 1922?

6. Hvil­ket fot­ballag spil­ler hjem­me på Bri­tan­nia Sta­di­um i Sto­ke-on-trent i Eng­land?

7. Hvem spil­te ho­ved­rol­len i fil­men ”JFK – sa­ken fort­set­ter”?

8. Hvil­ket do­ping­mid­del inn­røm­met Bjar­ne Ri­is bruk av i pe­rio­den da han vant Tour de Fran­ce?

9. Hvil­ken re­kord sat­te kos­mo­nau­ten Va­len­ti­na Teresj­ko­va i 1963, 19 år før en an­nen kvin­ne gjor­de det sam­me?

10. Hvil­ken Tv-mann og for­fat­ter sto bak pro­gram­se­ri­en om ”Gut­ta på tur”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.