Her spi­ser du godt på Gran Ca­naaria

Trod­de du det var mest kyl­ling og pom­mes fri­tes el­ler gril­let et el­ler an­net i «Sy­den»? Da må du tro om igjen.

Faedrelandsvennen - - TEMA - CA­MIL­LA FLAATTEN

Flam­me­ne sky­ter opp mot res­tau­rant­ta­ket. Ser­vi­tø­ren hånd­te­rer det sto­re sau­se­neb­bet i full flam­be­rings­fyr med pre­si­sjon mens han be­ve­ger seg mel­lom bor­d­ra­de­ne. Sau­sen blir helt for­sik­tig over ibe­ri­co­skin­ken. In­gens hår el­ler jak­ker ble an­tent un­der ser­ve­rin­gen.

På res­tau­ran­ten Que Tal i Pu­er­to Mogán er det kun én bord­set­ning i lø­pet av kvel­den. Ser­ve­rin­gen star­ter klok­ken 20 – da er de åt­te bor­de­ne dek­ket og full­sat­te med rundt 20 til bords.

Res­tau­ran­ten er delt i to. En del for gjes- tene og en an­nen del med et stør­re bord hvor ma­ten fer­dig­stil­les, slik at gjes­te­ne kan føl­ge med hvis de vil.

«Lo­ve menu» er nav­net på den ni ret­ter­s­me­ny­en, vin­pak­ke kan be­stil­les til.

På Tri­p­ad­vi­sor og Facebook, samt i lo­ka­le ka­na­ri­øy-avi­ser får res­tau­ran­ten mye skryt. Etter 14 år på Gran Canaria er den fort­satt svært po­pu­lær, og det løn­ner seg å be­stil­le bord i for­vei­en.

Så kom­mer ret­te­ne på rekke og rad; foie gras, bli­ni med ka­viar og ce­viche av kam­skjell. Hum­me­ren blir ser­vert i en trio – alt­så på tre uli­ke vis. And, fisk og svin, før en søt og mor­som des­sert set­ter punkt­um for mat­fes­ten.

– Det­te var moro, ut­bry­ter en av gjes­te­ne mens mo­bil­te­le­fo­ne­ne flasher av idet den flam­ber­te sau­sen gjør sin sei­ers­gang over tal­ler­ke­ne­ne.

LA DET GRILLES

In­no­va­tiv mat­la­ging er vel­dig mor­somt å være med på, smaks­lø­ke­ne får vir­ke­lig brynt seg.

Men en av de mor­soms­te res­tau­ran­te­ne er en ekte spansk strand­res­tau­rant med fisk, skall­dyr og ta­pas på me­ny­en.

«Ikke mat dy­re­ne» står det på et skilt uten­for den litt slit­ne og enk­le res­tau­ran­ten El Boya på stran­den uten­for sen­trum av Ar­gui­ne­guin. Det er en av de få res­tau­ran­te­ne som fak­tisk lig­ger på en strand i om­rå­det.

To kat­ter slan­ger seg på stran­den uten­for. De vet at tross den kla­re be­skje­den på skil­tet, så dryp­per det all­tids noe fra bor­de­ne. En li­ten hund og en stør­re hund står ved det ene hjør­net og mes­ker seg fra ei­er­nes lunsj. Det er godt for både to- og fir­bein­te i dag.

FISKETAPAS

Me­ny­en er rik­hol­dig. Og alt er det bil­der av, så det er ikke noe pro­blem om spans­ken ikke sit­ter helt. Fri­tert er stikk­or­det.

Pa­el­la­en kom­mer først, den er smaks­rik nok, men det er de fri­ter­te konge­re­ke­ne og ikke minst de bit­te små fri­ter­te blek­k­spru­te­ne som gjør mål­ti­det.

Kat­te­ne smy­ger seg rundt bord­bei­na. Mjau­er for­sik­tig. Er det sjans for at en av de sprø blek­k­spru­te­ne fal­ler ned, kan­skje?

Res­tau­ran­ten har høyt tem­po og er full av lo­ka­le, så vel som tu­ris­ter til lunsj.

NOK ET HEFTIG MÅLTID

På La Aquare­la i Patal­avaca er in­gen­ting over­latt til til­fel­dig­he­te­ne, og vi hø­rer ryk­ter om at det er Miche­lin-kva­li­tet.

Fra du kom­mer inn i res­tau­ran­ten til du for­la­ter den blir du tatt hånd om av dyk­ti­ge ser­vi­tø­rer og en hov­mes­ter. Atmo­sfæ­ren og om­gi­vel­se­ne er dem­pet og elegant med ut­sikt mot sjø­en. Det­te er ste­det for en ro­man­tisk af­ten el­ler en fei­ring av noe fint sam­men med ven­ner og fa­mi­lie.

Øs­ters med gra­nat­eple og in­ge­fær er et av høyde­punk­te­ne – det syr­li­ge og lett søte mot den fris­ke sjø­sma­ken i øs­ter­sen er en glim­ren­de match. Vin­pak­ken passer også per­fekt til ma­ten.

En av de al­ler fi­nes­te stren­de­ne på Gran Canaria lig­ger i An­fi del Mar. Strand- og ho­tell­om­rå­det ble i sin tid an­lagt av den nors­ke grün­de­ren Bjørn Lyng.

I en­den av stran­den er det la­get en fro­dig øy med farge­rike bloms­ter og pent trim­met gress, her lig­ger også res­tau­ran­ten Maroa Club de Mar. Sjø­ma­ten er best her, men de ste­ker også piz­za­en i egen ovn uten­dørs. Res­tau­ran­ten er et godt og ro­li­ge­re al­ter­na­tiv til den mer trav­le strand­pro­me­na­den.

Sto­re sofasen­ger og sol­sen­ger med myke ma­dras­ser lig­ger like ved i Chil­lout & Cock­tail-ba­ren, gå for en drink når so­len har stekt hele da­gen.

FOTO: CA­MIL­LA FLAATTEN

Små, fri­ter­te blek­k­spru­ter og fri­ter­te konge­re­ker er skik­ke­lig snad­der. Friskt, sprøtt og med en smak av sjø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.