Til Ki­na med ha­len mel­lom bena

Det ki­ne­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­et har fått det som det vil når en norsk stats­mi­nis­ter be­sø­ker lan­det uten å ta opp men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Til hel­ga be­sø­ker stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg Ki­na. Med seg har hun et stort føl­ge av blant an­net næ­rings­livs­re­pre­sen­tan­ter. Det er ikke rart. Til tross for noe re­du­sert tem­po i det sis­te, vokser Ki­nas øko­no­mi frem­de­les med en has­tig­het som får and­re lands øko­no­mi­er til å blek­ne. Ver­dens nest størs­te øko­no­mi er et fris­ten­de mar­ked.

Der­for har det vært et sterkt po­li­tisk øns­ke i både re­gje­rin­gen og Ap om å nor­ma­li­se­re for­hol­det til Ki­na. Midt­ens Rike brøt all po­li­tisk kon­takt da No­bel­ko­mi­te­en til­del­te freds­pri­sen til men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten Liu Xia­o­bo i 2010.

I prak­sis var det­te å leg­ge seg flat for det ki­ne­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­et.

Før jul kom gjen­nom­brud­det. Etter år med for­hand­lin­ger ble Nor­ge enig med Ki­na om en nor­ma­li­se­ring av for­hol­det. Uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de (H) un­der­stre­ket den gan­gen at Nor­ge ikke had­de bedt om unn­skyld­ning for freds­pris­til­de­lin­gen. Han sa også til Af­ten­pos­ten at inn­hol­det i er­klæ­rin­gen de to land un­der­teg­net bare var «helt van­lig Fn-di­plo­ma­tisk språk».

Det­te sis­te var selv­sagt feil. Nor­ge har hel­dig­vis ikke for vane å ut­ste­de skrift­li­ge ga­ran­ti­er til and­re land hvor man «be­røm­mer høyt den his­to­ris­ke og ene­stå­en­de ut­vik­lin­gen som har fun­net sted» i lan­det og «leg­ger stor vekt på» lan­dets «kjerne­in­ter­es­ser og sto­re be­kym­rin­ger, ikke vil støt­te til­tak som un­der­gra­ver dem og vil gjø­re sitt bes­te for å unn­gå frem­ti­dig ska­de til bi­la­te­ra­le re­la­sjo­ner.»

I prak­sis var det­te å leg­ge seg flat for det ki­ne­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­et. Det ser vi re­sul­ta­tet av når stats­mi­nis­te­ren nå sier at hun ikke vil ta opp Ki­nas gro­ve brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne un­der be­sø­ket. Det­te føy­er seg også inn i det møns­te­ret vi så kon­tu­re­ne av da Ti­bets ån­de­li­ge leder Da­lai La­ma be­søk­te Nor­ge i 2014, og den tid­li­ge­re freds­pris­vin­ne­ren ikke fikk møte noen re­gje­rings­med­lem­mer. Den gang var Bren­de ær­lig og sa til VG at grun­nen var å fin­ne i Bei­jing: «Hvis vi skal re­pa­re­re for­hol­det, så var det nød­ven­dig og rik­tig å ta den be­slut­nin­gen».

Nå er for­hol­det re­pa­rert. Men pri­sen ble svært høy for et land hvor re­gje­rin­gen skri­ver på sin hjemme­side: «Frem­me av men­neske­ret­tig­he­ter og de­mo­krati­prin­sip­per lig­ger i hjer­tet av norsk uten­riks­po­li­tikk».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.