Se kjempe­platt­for­men inn By­fjor­den

Det stat­li­ge ki­ne­sis­ke olje­sel­ska­pet ei­er platt­for­men COSL Ri­val som skal lig­ge ved Kongs­gård på ube­stemt tid.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Den ble hind­ret vel­dig av tåke ute i Nord­sjø­en. Der­for rak­ker vi ikke å få den til kai søn­dag kveld, for­tel­ler as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør i Kris­tian­sand, Tho­mas Gran­feldt, til Fædre­lands­ven­nen.

Los-reg­ler gjør at platt­for­men ikke kan tas helt inn til land i mør­ket. Der­for ble den lig­gen­de rett in­nen­for Oks­øy til man­dag. Og tu­ren til be­stem­mel­ses­ste­det fort­sat­te i går – et syn man­ge fikk med seg.

Platt­for­men er byg­get i 1976, vei­er nes­ten 16000 tonn og er 108,2 me­ter lang og 67,3 me­ter bred. Det er en bo­lig­platt­form og den har vært på et kor­te­re be­søk i Kris­tian­sand for ett år si­den.

MEL­LOM OPPDRAG

Den er eid av det stat­li­ge ki­ne­sis- ke olje­sel­ska­pet COSL. Hvor len­ge den blir i Kris­tian­sand, vet ikke Kris­tian­sand havn. Den er mel­lom oppdrag og kan bli i byen gans­ke len­ge.

– God bu­tikk for hav­na?

– Vi tar mel­lom fem og ti tu­sen kro­ner døg­net. Hav­na øns­ker å være svært kon­kur­ranse­dyk­tig. Det vik­ti­ge er ring­virk­nin­ge­ne av at re­de­ri­ene vel­ger å bru­ke Kris­tian­sand til den­ne type plas­se­ring av sine far­tøy­er, sier Gran­feldt.

MAN­GE RINGVIRKNINGER

Den as­sis­te­ren­de havne­di­rek­tø­ren sier det er van­lig å kni­pe skik­ke­lig inn på ved­li­ke­hold når en platt­form er på vei ut av en kon­trakt og ikke har noen ny i sik­te.

– Vel in­ne i havn be­gyn­ner så opp­gra­de­ring og ved­li­ke­hold. En slik platt­form kan bety gans­ke mye om­set­ning for uli­ke olje­re­la­ter­te be­drif­ter i Kris­tian­sand. Det

ODD-INGE RØNNING ULEBERG FOTO:

COSL Ri­val lå søn­dag kveld mel­lom Od­der­øya og Dvergs­nes. Man­dag fort­sat­te fer­den inn til Kongs­gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.