Ny strid om 17. mai­guds­tje­nes­ten

Den nors­ke kir­ke vil ha 17. mai-guds­tje­nes­ten på Idretts­plas­sen i Vennesla for seg selv – og rea­ge­rer på at po­li­ti­ker­ne har krevd sam­ar­beid med and­re me­nig­he­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Jeg had­de hå­pet po­li­ti­ker­ne vil­le be byg­das al­ler størs­te tros­sam­funn om å for­ord­ne og hol­de guds­tje­nes­te­ne – uten å kre­ve spe­si­el­le ta­le­re og san­ge­re, sier leder av Vennesla me­nig­hets­råd, Ran­di So­fie Ha­gen.

Hun rea­ge­rer på at po­li­ti­ker­ne i vin­ter har ved­tatt et reg­le­ment som sier at Den nors­ke kir­ke skal ta an­svar for guds­tje­nes­ten, men sør­ge for at ta­ler­ne går på om­gang fra fle­re av de sto­re me­nig­he­te­ne i byg­da.

Prak­sis for 17. mai-guds­tje­nes­ten har i åre­vis vært at ta­ler­ne går på rund­gang mel­lom Fi­ladel­fia, Den nors­ke kir­ke, Fri­kir­ken og Nor­mi­sjon og Ven­ne­sla­kir­ken OKS.

FLYTTER TIL KIRKEN?

– In­gen kan på­leg­ge oss hvem som skal tale og syn­ge på våre guds­tje­nes­ter. Det av­gjør vi selv. Vi kan hel­ler ikke på­leg­ge and­re tros­sam­funn å del­ta i våre guds­tje­nes­ter, sier Ha­gen.

Prost Gun­nar El­ling­sen er også opp­tatt av det prin­si­pi­el­le. Hvis Den nors­ke kir­ke skal ha guds­tje­nes­te på 17. mai, er det Den nors­ke kir­ke som skal be­stem­me, in­gen and­re.

– En mu­lig­het er at vi av­slut­ter tra­di­sjo­nen med 17. mai-guds­tje­nes­ter på Idretts­plas­sen og flytter ar­ran­ge­men­tet til­ba­ke til kirken, slik prak­sis var i tid­li­ge­re ti­der, sier Ha­gen.

Hun av­vi­ser at ut­spil­let fra kirken er en takk for sist til de and­re me­nig­he­te­ne etter stri­den om ho­mo­fi­li. Fle­re me­nig­he­ter, både Fri­kir­ken og Fi­ladel­fia, har sagt at fel­les­mø­ter er umu­lig med pres­ter som god­tar like­kjøn­ne­de ek­te­skap.

– Det­te har å gjø­re med hva vi som kir­ke kan stå for. På 17. mai har det vært noen tor­den­ta­ler de sis­te åre­ne. Det øns­ker ikke vi i Den nors­ke kir­ke at skal fore­gå på na­sjo­nal­da­gen, sier Ha­gen.

For to år si­den rea­ger­te fle­re på en tale som var svært di­rek­te i for­hold til frel­se og for­ta­pel­se. Et­ter­på krev­de hu­ma­ne­ti­ke­re at det ble slutt på guds­tje­nes­te som en del av fel­les­fei­rin­gen på Idretts­plas­sen. Det­te før­te til at po­li­ti­ker­ne ved­tok å leg­ge guds­tje­nes­ten i etter­kant av det of­fi­si­el­le pro­gram­met.

I ja­nu­ar re­vi­der­te po­li­ti­ker­ne re­gel­ver­ket og ved­tek­te­ne for 17. mai. Da ble den­ne prak­si­sen gjort til en re­gel. Nå står det i ved­tek­te­ne at Den nors­ke kir­ke ar­ran­ge­rer guds­tje­nes­ten, men at ta­ler­ne går på om­gang.

– Vi må fin­ne ut når guds­tje­nes­ten vår ble et slags fel­les­ar­ran­ge­ment. Fra vår side er det uak­tu­elt å la and­re enn oss be­stem­me hvem som skal del­ta på våre egne guds­tje­nes­ter, sier prost Gun­nar El­ling­sen.

TA­LE­RE På OM­GANG

Leder av leve­kårs­ut­val­get, Krfs In­ger Tu­rid Ton­stad, sier po­li­ti­ker­ne kun øns­ker at ved­tek­te­ne er i pakt med prak­sis. Hun vil ikke si hva hun sy­nes om en ny kon­flikt rundt guds­tje­nes­te­ne.

– Vi skal sva­re på bre­vet vi har fått fra Vennesla me­nig­het. Vår for­stå­el­se er at prak­sis har vært ta­le­re på om­gang. Hvis Vennesla me­nig­het me­ner noe an­net, må de mel­de det inn til kul­tur­eta­ten, sier hun.

I år er det Den nors­ke kir­ke som skal ha ta­le­ren 17. mai, også etter ord­nin­gen med at det ta­les på om­gang.

Prost El­ling­sen sier at det også er en mu­lig­het for kirken å slut­te å hol­de guds­tje­nes­te 17. mai. Det er ulik prak­sis fra sted til sted om det.

Hver­ken Fi­ladel­fias Geir Stom­nås, Gun­nar Jeppe­støl el­ler Fri­kir­kens Ar­vid Hune­mo svar­te på våre hen­ven­del­ser søn­dag kveld.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Det er man­ge på Idretts­plas­sen i Vennesla 17. mai. Nå er det igjen uenig­het om guds­tje­nes­ten på na­sjo­nal­da­gen.

FOTO: ODD-INGE ULEBERG

Ran­di So­fie Ha­gen, leder i Vennesla me­nig­het, god­tar ikke på­legg fra po­li­ti­ker­ne om hvem som skal del­ta på kir­kens guds­tje­nes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.