SAS og Nor­we­gi­an av­ven­ten­de til ny fly­plass

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Hver­ken SAS el­ler Nor­we­gi­an kan love at de vil set­te opp ru­ter til og fra den plan­lag­te stor­fly­plas­sen i Ra­na på Helge­land.

SAS fryk­ter at tra­fikk­grunn­la­get fra den nye stam­fly­plas­sen vil bli i snau­es­te la­get, mel­der NRK.

– Per i dag er ikke den­ne fly­plass­ut­byg­gin­gen noen for­del for oss. Med så tynt tra­fikk­grunn­lag, me­ner vi den­ne ut­byg­gin­gen er en feil prio­ri­te­ring, sier Ove Myrold, di­rek­tør for sam­funns­kon­takt og in­fra­struk­tur i SAS.

Både SAS og Nor­we­gi­an me­ner den nye fly­plas­sen vil in­ne­bære økte kost­na­der for fly­sel­ska­pe­ne, som igjen vil ram­me pas­sa­sje­re­ne.

– Alle sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter har en pris­lapp, og vi er be­kym­ret for at en ut­byg­ging som det­te vil føre til økte av­gif­ter for fly­sel­ska­pe­ne og der­med også høy­ere bil­lett­pri­ser for kun­de­ne, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Las­se San­da­ker-ni­el­sen.

Re­gje­rin­gen og støtte­par­ti­ene sik­ret i mars fler­tall på Stor­tin­get for å be­vil­ge halv­an­nen mil­li­ard kro­ner til en ny stam­fly­plass i Ra­na. Pen­ge­ne skal imid­ler­tid fa­ses inn først i and­re del av plan­pe­rio­den – tid­ligst i 2024. Det leg­ges til grunn at kom­mu­nen og lo­kalt næ­rings­liv bi­drar med 600 mil­lio­ner kro­ner til opp­star­ten. Hå­pet er at byg­gin­gen kan star­te nes­te år og at fly­plas­sen kan stå fer­dig i 2024.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.