Gerd (95) fikk en­de­lig alarm

Gerd Try Gun­der­sen ven­tet i over fem må­ne­der på te­le­fon- og dør­klok­ke og brann­alarm. Nå blir det po­li­tisk opp­vask i Ven­ne­sla.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no -

Det blir po­li­tisk opp­vask i Ven­ne­sla etter at 95 år gam­le og tung­hør­te Gerd Try Gun­der­sen sto fram i avi­sen og for­tal­te om fem må­ne­ders ven­ting på te­le­fon- og brann­alarm.

Ei drøy uke etter at Fædre­lands­ven­nen skrev, kom fag­fol­ke­ne for å mon­te­re det som mang­let hos Try Gun­der­sen.

– Jeg kjen­ner meg mye tryg­ge­re nå. De kom tirs­dag, men kommer igjen tors­dag for å kob­le til alar­me­ne til yt­ter­døra. De som var her, tak­ket meg for at jeg sto fram i avi­sen. Det er visst man­ge and­re også som ven­ter, sier en svært for­nøyd Gerd Try Gun­der­sen.

Hun er både for­nøyd og mis­for­nøyd. For­nøyd med å få hjelp, mis­for­nøyd med at ikke ting ble løst før me­dia tok fatt i sa­ken.

I fem må­ne­der ven­tet hun på å få alar­m­ord­nin­ge­ne flyt­tet fra den gam­le lei­lig­he­ten til den nye hun har kjøpt.

Det gjel­der en lys­alarm som varsler te­le­fon, rin­ging på dø­ra og brann­alarm når hun er vå­ken og en vi­bre­ren­de ord­ning i sen­ga som varsler om det sam­me nat­tes­tid. Mon­te­ring kre­ver spe­sial­kom­pe­tan­se og hjelp fra syn- og hør­sels­kon­su­len­ten i kom­mu­nen.

Den stil­lin­gen er bare på 30 pro­sent i Ven­ne­sla, og da syn- og hør­sels­kon­su­len­ten var syk i vin­ter, ble det ikke satt inn vi­kar.

KRE­VER ØKT STIL­LING FORT

Høy­res Jens Røed me­ner syn- og hør­sels­tje­nes­ten må byg­ges ut så fort som mu­lig, og sy­nes ek­sem­pe­let med Gerd Try Gun­der­sen er gra­ve­ren­de.

– Vi fore­slo 50 pro­sent-stil­ling i sist bud­sjett, men ble ned­stemt av fler­tal­let KRF, Ap og Sp. Det­te hand­ler om vik­ti­ge tje­nes­ter, og nå må noe skje. Al­le bør enes om det­te, sier Røed.

Han me­ner det ikke er vits i å ven­te til bud­sjet­tet til høs­ten en gang.

– Vi had­de 50 mil­lio­ner i over­skudd i fjor. Får vi fler­tall for å øke stil­lin­gen, kan vi like godt gjø­re det i øko­nomi­gjen­nom­gan­gen vi skal ha i vår. Her er in­gen tid å mis­te, sier Røed.

Aps Steinar Fred­rik­sen sit­ter i leve­kårs­ut­val­get og er enig i at Ven­ne­slas inn­byg­ge­re må få bed­re til­bud, men han sier han ikke kan for­skut­te­re be­vilg­nin­ger gjen­nom avi­sen.

Frps Le­ne Ven­nesland Fra­ser tok opp sa­ken i sist leve­kårs­ut­valg:

– Da ble vi for­sik­ret om at i al­le fall no­en skal sva­re når hør­sels­kon­su­len­ten er syk. I vin­ter har in­gen svart på hen­ven­del­ser en gang. Når ru­ti­ne­ne er på plass, må vi se på om det også er be­hov for å øke stil­lin­gen, sier hun.

GJEN­TAT­TE VARSLER

Le­der av rå­det for funk­sjons­hem­me­de i Ven­ne­sla, Gun­hild Slette­dal, sy­nes po­li­ti­ker­ne bur­de ha ryd­det opp for len­ge si­den. Rå­det har i flere år vars­let om for små res­sur­ser.

– 30 pro­sent stil­ling er for li­te. Stil­lin­gen bør opp i 50 pro­sent, men to gan­ger har råd­man­nen sagt nei og po­li­ti­ker­ne også sagt nei, for­tel­ler hun.

DÅR­LI­GE­RE ENN LYNG­DAL

Slette­dal har sjek­ket med and­re kom­mu­ner og sier Ven­ne­sla kommer vel­dig dår­lig ut. I Lyng­dal har hør­sel- og syns­kon­su­len­ten 40 pro­sent stil­ling på cir­ka 8.000 inn­byg­ge­re.

Lyng­dals syn- og hør­sels­konus­lent, Ri­ta Mel­kvik, sy­nes 30 pro­sent på 14.500 per­soner i Ven­ne­sla hø­res alt­for li­te ute.

– Stil­lin­gen bør minst opp i 50 pro­sent. Min erfaring er at eld­re folk med syn- og hør­sel­pro­ble­mer kan få et helt nytt liv med enk­le hjelpe­mid­ler. Det hand­ler om livs­kva­li­tet, trygg­het og at flere kan bo hjem­me len­ger, sier Mel­kvik.

Un­ni God­fred­sen har stil­lin­gen i Ven­ne­sla, men øns­ker ikke å gi kom­men­ta­rer.

ARKIVFOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Gerd Try Gun­der­sen (95) ven­tet i over fem må­ne­der på te­le­fon- og dør­klok­ke og brann­alarm. Ei uke etter at hun sto fram i Fædre­lands­ven­nen, kom mon­tø­ren. Nå er hun glad.

ARKIVFOTO: TO­RE ANDRÉ BAARDSEN

Gun­hild Slette­dal i rå­det for funk­sjons­hem­me­de for­tel­ler om man­ge varsler til po­li­ti­ker­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.