Åp­ner for byg­ging ved sjø­en

Kom­mu­nen vil bru­ke de sjø­næ­re om­rå­de­ne bed­re, slik at Kris­tian­sand ikke bare blir en by der bo­lig­ut­byg­ging skjer i sko­gen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no -

– Det er helt åpen­bart at vi må ut­nyt­te nær­he­ten til sjø­en bed­re. Tid­li­ge­re har det vært litt fy, fy, men nå åp­ner også ad­mi­ni­stra­sjo­nen opp for det­te. Det ly­der som mu­sikk i mine ører, sa vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) da kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon ons­dag la fram for­slag til hvor­dan by­ens area­ler skal ut­nyt­tes fram mot 2030.

Et av for­sla­ge­ne er alt­så å bru­ke de sjø­næ­re om­rå­de­ne bed­re, slik at Kris­tian­sand ikke bare blir en by der bo­lig­ut­byg­ging skjer i sko­gen.

TO OM­RÅ­DER

To om­rå­der pe­ker seg ut: Lum­ber i Vågs­bygd og Kor­svik­fjor­den i Rande­sund. En ny by rundt Kor­svik­fjor­den har blitt dis­ku­tert tid­li­ge­re, men det er første gang Kris­tian­sand kommune pe­ker på den­ne mu­lig­he­ten

For man­ge av po­li­ti­ker­ne var for­sla­get om Kor­svik den store over­ras­kel­sen da pla­ne­ne ble pre­sen­tert i et for­mann­skaps­møte ons­dag. Trond Blatt­mann (Ap) er mer av­ven­ten­de enn Jør­gen Kris­ti­an­sen.

– Det­te er litt rart. Vi har snak­ket om by­spred­ning og at vi skal unn­gå det. Ved­tak om å byg­ge ut for ek­sem­pel Ham­re­vann har blitt kri­ti­sert, men det­te er jo like mye by­spred­ning som Ham­re­vann, sier han til Fædre­lands­ven­nen.

OVERORDNET RET­NING

I den­ne om­gang er det kun snakk om å peke ut en overordnet ret­ning for hvor­dan byen skal ut­vik­les.

I for­mann­ska­pet ons­dag, la ad­mi­ni­stra­sjo­nen fram sine fore­lø­pi­ge for­slag:

Kom­mu­nen skal prio­ri­te­re ty­de­li­ge­re hvil­ke om­rå­der som skal for­tet­tes og byg­ges ut. Kvad­ra­tu­ren og om­rå­de­ne rundt blir prio­ri­tert. Det skal være maks ti mi­nutt sykkel­av­stand til Kvad­ra­tu­ren.

Len­ger nede på prio­ri­te­rings­lis­ten kommer ut­byg­ging rundt by­dels­sent­re som for ek­sem­pel Vågs­bygd. De­ret­ter føl­ger lo­kal­sent­re og lengst nede om­rå­der med høy­fre­kvent buss­til­bud.

Ved etab­le­ring av ar­beids­plas­ser skal også sen­trum, Lund og Eg prio­ri­te­res. De­ret­ter føl­ger by­dels­sent­re­ne.

KLI­MA OG DEMOGRAFI

Kra­vet om en ve­sent­lig re­duk­sjon av klima­ut­slip­pe­ne og eldre­bøl­gen er den vik­tigs­te grun­nen til at kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon fore­slår en kla­re­re prio­ri­te­ring av hvil­ke om­rå­der som byg­ges ut.

I dag blir for ek­sem­pel over 50 pro­sent av rei­se­ne i og rundt Kvad­ra­tu­ren gjen­nom­ført på syk­kel og gan­ge, mens det fal­ler til 20 pro­sent i Rande­sund og Søm.

– Det store gre­pet er å byg­ge tett og ur­bant. Men vi prø­ver også å få inn Kris­tian­sands kva­li­te­ter som en by som lig­ger nær sjø­en. Da er Kor­svik en ak­tu­ell by­del for ut­byg­ging, men også Lum­ber, sier Erik Sands­mark som le­der ar­bei­det med areal­stra­te­gi­en i den nye kom­mune­pla­nen.

Pro­sjekt­le­der for ar­bei­det med kom­mune­pla­nens sam­funns­del, Gre­te Sjø­holt, sier at de har fått kon­kre­te inn­spill i ar­bei­det om en mer kom­pakt og at­trak­tiv by.

TAKTSKIFTE

Po­li­ti­ker­ne skal ikke gjø­re ved­tak før se­ne­re i år, men de ga sine al­ler første til­bake­mel­din­ger på pla­ne­ne ons­dag.

– Det er nes­ten som jeg skul­le ha la­get dis­se plan­sje­ne selv. Ut­byg­ging av Kor­svik hø­res vel­dig bra ut og vi trenger en ut­byg­ging rundt Kvad­ra­tu­ren, sa Ivar Ber­gund­hau­gen (V).

Både i Høy­re og Ap var det po­li­ti­ke­re som så på pla­ne­ne som er taktskifte.

– Jeg er opp­tatt av at kom­mu­nen er for­ut­sig­bar, og det er ikke så len­ge si­den vi ved­tok en bo­lig­plan. Nå ser jeg at alt skal skje i sen­trum og på Lund og med gang­av­stand til sen­trum. Det hø­res for­nuf­tig ut, men det må kom­mu­ni­se­res raskt ut hvis det­te re­pre­sen­te­rer et re­gime­skif­te, sa Pål Harv (H).

Ivar Ber­gund­hau­gen me­ner det fort­satt skal være mu­lig å bo i ene­bo­lig i ut­kant­en av byen, men at kom­mu­nen må prio­ri­te­re mye ty­de­li­ge­re.

– Det­te re­pre­sen­te­rer en helt nød­ven­dig end­ring. Når det gjel­der Kor­svik kan vi etab­le­re en ny by med helt and­re kva­li­te­ter enn for ek­sem­pel Ham­re­vann. Det­te kan bli en le­ven­de by, sier han.

FOTO: KJE­TIL REITE

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) me­ner det er svært gle­de­lig at ad­mi­ni­stra­sjo­nen i kom­mu­nen en­de­lig åp­ner opp for en ut­byg­ging i strand­so­nen. Ar­bei­der­par­ti­ets Trond Blatt­mann (th) er mer av­ven­ten­de. De fikk pre­sen­tert pla­ne­ne i et møte i for­mann­ska­pet ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.