Ny dom­prost

Fred­dy Berg tvil­te seg fram til å søke stil­lin­gen. Nå er han ny dom­prost i Kris­tian­sand.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

Ag­der og Tele­mark bispe­dømme­råd til­sat­te ons­dag Fred­dy Berg (58) som ny «sjefs­prest» i bispe­døm­mets kirke­ho­ved­stad. Dom­pros­ten er bis­ko­pens nær­mes­te med­ar­bei­der blant pres­te­ne og hans sted­for­tre­der.

Fred­dy Berg sa tid­li­ge­re til Fædre­lands­ven­nen at han had­de «tvilt seg fram til å søke» dom­prost­stil­lin­gen.

– Hvor­dan er det med tvi­len i dag?

– Nå er den borte, ler han.

IKKE BARE NÅR LI­VET ER GODT

Da søk­nads­fris­ten gikk ut var det in­gen kvin­ner på sø­ker­lis­ta. Fred­dy Berg var en av fire sø­ke­re.

– Jeg gle­der meg vel­dig over den til­lit jeg er vist. Det­te ser jeg fram til med gle­de og spen­ning, sier den nye dom­pros­ten.

Egent­lig he­ter han Fred Hen­ry Berg, men kal­ler seg selv bare Fred­dy.

– Gi meg to gode grun­ner til at jeg skal bru­ke tid i en kirke­benk?

– For det første er det sel­ve det krist­ne evan­ge­li­et – nem­lig at vi i kir­ken mø­tes med Guds nåde. Den nå­den er et so­lid fun­da­ment i li­vet. Så vil jeg nev­ne fel­les­ska­pet. For kir­ken er et godt sted å leve med hele seg – både når li­vet er godt og når det er vondt, sier han som har bak­grunn både som felt­prest, ung­doms­prest, sjø­manns­prest, me­nig­hets­prest og som nå er «kirke­fag­sjef» i Tuns­bergs bispe­døm­me.

GJØ­RE KIR­KEN TRO­VER­DIG

Berg har vokst opp i Kris­tian­sand, men etter ar­ti­um har han ikke bodd på Sør­lan­det.

– Hva er kir­kens ut­ford­ring nå? – Vi må gjø­re kir­ken tro­ver­dig i den ti­den vi le­ver i. Det­te må vi job­be med hele ti­den. For min del star­ter det ar­bei­det med å lyt­te og lære slik at jeg igjen blir kjent med den byen jeg skal job­be i, sier Berg.

SA­KEN SOM SPLIT­TER Nå

I ut­lys­nings­teks­ten sto et at «det for­ven­tes at dom­pros­ten bi­drar po­si­tivt inn i» det tverr­kir­ke­li­ge sam­ar­bei­det i byen. Nå er det­te sam­ar­bei­det pre­get av at Fel­les­mø­te­ne og en­kel­te me­nig­he­ter kun vil sam­ar­bei­de med de pres­ter som sier nei til vig­sel av ho­mo­fi­le.

«Jeg vil for­sva­re and­re kirke­sam­funns rett til å sam­ar­bei­de med dem de vil, men jeg er selv åpen for vig­sel av like­kjøn­ne­de. Jeg står midt i kir­ken, og hå­per vi al­le frem­over kan møte dis­se spørs­må­le­ne med ære­frykt og yd­myk­het. Vi har så mye vik­tig å stå sam­men om at det­te ene spørs­må­let ikke må få stå i vei­en for det», sa Berg da vi in­ter­vju­et ham i for­bin­del­se med at han had­de søkt stil­lin­gen.

EVNE TIL å INSPIRERE

Bjar­ne Svein­all, som er dom­prost nå, går av til som­mer­en, og bispe­dømme­rå­det hå­per å ha Berg på plass i au­gust el­ler sep­tem­ber.

Bis­kop Stein Rei­nert­sen har nett­opp vært med å an­set­te Fred­dy

Berg som sin høy- re hånd og sted­for­tre­der. – Hvor­for ak­ku­rat Fred­dy Berg? – Han er kjent for sin evne til å inspirere og sin evne til å sam­le. Me­nig­hets­er­fa­rin­gen hans gjør at han vet hva det vil si å dri­ve me­nig­het, og kom­pe­tan­sen han har fått som kirke­fag­sjef i Tuns­berg er vik­tig. Vi øns­ker all­tid å an­set­te den som er best skik­ket. Det tror jeg vi har gjort nå, sier bis­ko­pen.

FOTO: ØSTLANDS-POSTEN

Fred­dy Berg (58) blir ny dom­prost i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.