Kva­li­tet i eldre­om­sor­gen

En litt se­ne­re mid­dag øker livs­kva­li­te­ten på flere om­rå­der for eld­re på in­sti­tu­sjon i Man­dal. Det er in­gen grunn til å ven­te med sam­me til­tak and­re ste­der.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

De so­ver bed­re, spi­ser bed­re og de bru­ker mind­re medi­si­ner. Og i gjen­nom­snitt har de som treng­te det gått et kilo opp i vekt etter at vi inn­før­te det­te i ja­nu­ar, for­tel­ler en­hets­le­der Kir­stin Slot­ten Staur­seth i Man­dal til Fædre­lands­ven­nen, da helse­mi­nis­ter Bent Høie var på besøk for å få in­spi­ra­sjon.

Også and­re in­sti­tu­sjo­ner har gjen­nom­ført sam­me til­tak. Terne­vig om­sorgs­sen­ter i Kris­tian­sand gjor­de sam­me gre­pet for et par år si­den, og de an­sat­te har sam­me er­fa­rin­ger.

Mat og er­næ­ring er vik­tig for eld­re på hjem. Ikke bare kan det være de dag­li­ge høyde­punk­te­ne og ko­sen i en kan­skje litt ens­for­mig hver­dag. Stu­di­er vi­ser også at 30-60 pro­sent av eld­re på syke­hus og i syke­hjem, og 2-10 pro­sent av eld­re hjemme­bo­en­de med hjemme­syke­pleie, er un­der­er­nær­te.

Det er jo tall vi ikke kan slå oss til ro med. God mat er også god pleie, og sær­lig for de sva­kes­te er selv­føl­ge­lig er­næ­ring helt sen­tralt for å få en best mu­lig hel­se mot slut­ten av li­vet. Det kre­ver gode ru­ti­ner og opp­føl­ging, mer her er det kom­met man­ge og gode re­sul­ta­ter av bare et li­te grep. Forsk­nin­gen un­der­byg­ger også dis­se er­fa­rin­ge­ne. Syke­plei­er­ut­dan­nin­gen ved Høg­sko­len i Hed­mark sat­te for om­lag tre år si­den i gang et pro­sjekt ved seks syke­hjem der hen­sik­ten var å skjer­pe ap­pe­tit­ten til de eld­re. Mer hyg­ge rundt mål­ti­de­ne er også grep som raskt gir gode ut­slag.

Dis­ku­sjo­nen om eldre­om­sorg har hand­let mye om nok plas­ser og ka­pa­si­tet. Det er vik­tig - når vi nå står foran en eldre­bøl­ge – at vi fo­ku­se­rer enda mer på kva­li­tet. De eld­re le­ver len­gre og ge­ne­ra­sjo­ne­ne som etter hvert skal inn un­der vår fel­les om­sorg er også spådd å bli en mer kre­ven­de grup­pe, de vil for­lan­ge mer enn bare mat, medi­sin og en seng. Mat, kul­tur, ak­ti­vi­tet og men­nes­ke­lig til­stede­væ­rel­se er fak­to­rer som kan øke triv­sel og der­med også hel­se.

Re­gje­rin­gen har star­tet ar­bei­det med en kva­li­tets­re­form for eld­re, som etter pla­nen leg­ges frem nes­te vår. Men før det skal hel­se-nor­ge dis­ku­te­re hvor­dan vi kan gi eld­re bed­re liv, og der bør vi al­le del­ta. For det­te an­går al­le.

For de sva­kes­te er selv­føl­ge­lig er­næ­ring helt sen­tralt for å få en best mu­lig hel­se mot slut­ten av li­vet

Bent Høie på besøk hos Man­dal syke­hjem, hvor de har for­skjø­vet mid­dags­mål­ti­det og der­med skapt bed­re hel­se og triv­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.