Mis­tet tro­en – fikk fast jobb som prest

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Rune Stor­mark er fri­kirke­pres­ten som mis­tet tro­en. Nå blir han fast an­satt som sokne­prest i Ev­je og Horn­nes.

For tro­en kom tilbake, og når Rune Stor­mark nå an­set­tes i fast stil­ling som sokne­prest i Ev­je og Horn­nes, har han al­le­re­de fun­gert i stil­lin­gen en pe­rio­de.

– Det­te be­tyr mye for meg, sier Stor­mark, og for­tel­ler at han ab­so­lutt ikke var sik­ker på at job­ben skul­le bli hans.

I de­sem­ber for­tal­te Rune Stor­mark i Fædre­lands­ven­nen om da tro­en for­svant. Han hå­per også dis­se er­fa­rin­ge­ne kan bru­kes til noe i preste­job­ben.

– Jeg gle­der meg til å kun­ne ten­ke lang­sik­tig sam­men med me­nig­hets­rå­det om hvor­dan vi kan bli en enda bed­re folke­kir­ke.

Bis­kop Stein Rei­nert­sen var med da Ag­der og Tele­mark bi- spe­dømme­råd an­sat­te Rune Stor­mark i går.

– Er du ikke redd for å an­set­te en prest som tid­li­ge­re har vist at tro­en svik­tet så vel­dig?

– Nei, i kir­ken er tro og tvil tvil­lin­ger, og det svin­ger i de fles­te men­nes­kers liv, sa bis­kop Stein Rei­nert­sen, og la til:

– Uten tro­en er det vans­ke­lig å være prest, men jeg har lyst til å nev­ne Mor Tere­sa – et stort kris­tent for­bil­de. Det er få som har sloss så mye med tvil som hen­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.