Fred­dy Berg

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Født i Brook­lyn NY, USA, i 1958.

● Opp­vokst i Vågs­bygd og Søm i Kris­tian­sand.

● Gift og har tre barn.

● He­ter egent­lig Fred Hen­ry.

● Stu­der­te ved Det teo­lo­gis­ke me­nig­hets­fa­kul­te­tet i Oslo.

● Første preste­stil­ling i 1984 – da som felt­prest i Finn­mark.

● Har job­bet som ung­doms­prest og dag­lig le­der i As­ker og Bærum krets av Nor­ges KFUK-KFUM i ni år.

● Var sjø­manns­prest i Sin­ga­po­re i fem år, før han i 1999 ble prest i Nan­set me­nig­het i Lar­vik.

● Si­den 2014 har han vært Sek­sjons­sjef kirke­fag og kom­pe­tan­se i Tuns­berg bispe­døm­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.