Ska­det seks­åring uten­for livs­fare etter på­kjør­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no NTB

Seks­årin­gen var på vei til fot­ball­tre­ning da hun ble på­kjørt og al­vor­lig ska­det tirs­dag etter­mid­dag.

– Jeg kan be­kref­te at jen­ta er sta­bil og an­ses som uten­for livs­fare, sier etter­forsk­nings­le­der Fro­de Smith ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon til Fædre­lands­ven­nen ons­dag etter­mid­dag.

Den seks år gam­le jen­ta ble på­kjørt da hun skul­le krys­se vei­en i et bo­lig­om­rå­de i Mauds vei på Gim­le­kol­len tirs­dag.

Jen­ta, som skal ha vært be­visst etter ulyk­ken, ble sendt med am­bu­lan­se til Sør­lan­det syke­hus Kris­tian­sand.

Hun ble se­ne­re på kvel­den fløy­et til Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus Ul­le­vål. Skade­om­fan­get ble ka­rak­te­ri­sert som al­vor­lig.

GIKK UT AV PARKERT BIL

Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst at seks­årin­gen var på vei til fot­ball­tre­ning da ulyk­ken skjed­de. Hun skal ha gått ut av en parkert bil og ble på­kjørt da hun krys­set vei­en. På den and­re si­den av vei­en lig­ger en leke­plass og en li­ten kunst­gress­bane.

Ope­ra­sjons­le­der Au­dun Ei­de opp­lys­te tirs­dag at fø­re­ren av bi­len som kjør­te på jen­ta har fått fø­rer­kor­tet be­slag­lagt. Be­sla­get ble gjort på grunn av mis­tan­ke om brudd på vei­tra­fikk­lo­vens reg­ler om å vise akt­som­het.

Iføl­ge po­li­ti­et har vit­ner for- klart at sjå­fø­ren av ulyk­kes­bi­len holdt lav fart. Farts­gren­sen på ste­det er 40 km/t.

PRE­GET AV ULYK­KEN

Fot­ball­tre­nin­gen jen­ta skul­le på star­tet klok­ka 17 tirs­dag.

– Det­te er en li­ten kunst­gress­bane som bru­kes til fem­mer­fot­ball. Her har det i man­ge år vært en grus­bane, men i fjor høst ble den opp­gra­dert. Den er til fri be­nyt­tel­se av al­le, men bru­kes også av Gim­le­troll, sier le­der av Gim­le­koll­åsen vel­for­ening, Leif Gun­nar Ho­land.

Han sier at be­boer­ne på Gim­le­kol­len er pre­get av ulyk­ken.

– Det er fryk­te­lig trist. Vi fø­ler med fa­mi­li­en til den lille jen­ta, men ten­ker også på sjå­fø­ren, sier Ho­land.

Bil­der fra ulyk­kes­ste­det vi­ser at det sto man­ge bi­ler parkert i vei­kan­ten da ulyk­ken skjed­de. Ho­land opp­ly­ser at vel­for­enin­gen kommer til å ta kon­takt med kom­mu­nen, sko­ler i nær­om­rå­det og and­re for å in­for­me­re og vur­de­re til­tak.

TRA­FIKK­SIK­KER­HET

– Det er no­en par­ke­rings­plas­ser ved av­kjø­rin­gen fra Berg­toras vei og uten­for Me­die­høg­sko­len. Vi har i ut­gangs­punk­tet tenkt at det­te er til­strek­ke­lig. Men jeg la jo mer­ke til at det sto man­ge bi­ler langs vei­en i går, så kan­skje bør det gjø­res noe for å unn­gå far­li­ge si­tua­sjo­ner, sier Ho­land.

Dag­lig le­der i Gim­le­troll, Ty­ge Carl­sen, opp­ly­ser at de vil ta en run­de med vel­for­enin­gen for å dis­ku­te­re tra­fikk­sik­ker­he­ten. Klub­ben bru­ker ba­nen til tre­ning flere gan­ger i uka med uli­ke lag.

– Det er en bane vi bru­ker av ka­pa­si­tets­hen­syn. Vi had­de jo ikke sett for oss at noe sånt skul­le skje midt in­ne i et bo­lig­felt, men det er klart vi sam­men med vel­for­enin­gen nå må ta en run­de på tra­fikk­sik­ker­he­ten, sier Carl­sen. Re­gje­rin­gen har fore­slått å gi po­li­ti­et lov til å tvin­ge mis­tenk­te lov­bry­te­re til å låse opp data­ut­styr som kan lå­ses opp med fin­ger­av­trykk. – Det blir mer og mer van­lig å bru­ke fin­ger­av­trykk, iris­gjen­kjen­ning el­ler and­re me­to­der for å låse opp data­sys­te­mer. Inn­hol­det på slike en­he­ter kan ut­gjø­re av­gjø­ren­de be­vis i straffe­sa­ker, sier jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter PerWil­ly Amund­sen (Frp) i en presse­mel­ding. Lov­for­sla­get gir po­li­ti­et en klar hjem­mel til å bru­ke makt over­for per­soner som ikke etter­kom­mer på­legg om å låse opp. – Det er vik­tig at po­li­ti­et sik­res til­gang, om nød­ven­dig ved bruk av tvang, sier Amund­sen.

FOTO: KJE­TIL REITE

Her ble den seks år gam­le jen­ta på­kjørt like før klok­ka 17 tirs­dag etter­mid­dag.

FOTO: ARILD SANDVIK

Det var tirs­dag man­ge bi­ler parkert langs vei­en der ulyk­ken skjed­de. Vel­for­enin­gen og Gim­le­troll skal nå dis­ku­te­re om det må gjø­res noe for å bed­re tra­fikk­sik­ker­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.