Vil gi mer makt til kom­mu­ne­ne

Re­gje­rin­gen øns­ker at kom­mu­ne­ne skal over­ta tann­helse­tje­nes­ten og få stør­re an­svar for barne­ver­net. De størs­te kom­mu­ne­ne skal også få sty­re kol­lek­tiv­trans­por­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SAND­BERG tone.sand­berg@fvn.no

Det ble klart da kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re Sanner (H) la fram pro­po­si­sjo­ne­ne om kommune- og re­gion­re­for­men på en presse­kon­fe­ran­se ons­dag.

I til­legg fore­slås det at kom­mu­ne­ne skal over­ta bo­lig­so­sia­le opp­ga­ver fra Hus­ban­ken, vig­sels­ret­ten fra dom­sto­le­ne og få til­ført stør­re an­svar på flere mind­re felt.

– BLIR IKKE SOM DET VAR

– Jeg hø­rer no­en snak­ker om at kom­mune­re­for­men er sen­tra­li­se­ring, sa Sanner – med klar adres­se til Sp-le­der Trygve Slags­vold Ve­dum.

– Men al­ter­na­ti­vet til kom­mune­re­form er ikke at alt blir som det var. Al­ter­na­ti­vet til re­form kan være en ster­ke­re sen­tra­li­se­ring og stør­re for­skjel­ler i kva­li­te­ten på tje­nes­ter, sa stats­rå­den.

Kom­mune­re­for­men har så langt re­sul­tert i at an­tall kom­mu­ner re­du­se­res fra 428 til 356. De al­ler fles­te sam­men­slå­in­ger er fri­vil­li­ge, men ni nye stor­kom­mu­ner blir dan­net på tross av lo­ka­le nei-ved­tak.

Blant dis­se er Nye Lin­des­nes, der Lin­des­nes slås sam­men med Man­dal og Mar­nar­dal, og Nye Kris­tian­sand der Søg­ne må fin­ne seg i å bli slått sam­men med Song­da­len og Kris­tian­sand.

❞ Al­ter­na­ti­vet til re­form kan være en ster­ke­re sen­tra­li­se­ring og stør­re for­skjel­ler i kva­li­te­ten på tje­nes­ter.

JAN TO­RE SANNER,

TO AV TRE I NY KOMMUNE

I Ag­der­fyl­ke­ne er det bare én enes­te fri­vil­lig sam­men­slå­ing, nem­lig fu­sjo­nen mel­lom Lyng­dal og Aud­ne­dal. Li­ke­vel vil hele 76 pro­sent av eg­de­ne bo i en ny kommune i 2020.

– To­talt vil tre av fire inn­byg­ge­re i Ag­der bo i en ny kommune etter 1. ja­nu­ar 2020, på­pek­te Sanner og vis­te til sør­spis­sen av Nor­ge som et av de om­rå­de­ne der det skjer mye. Han pek­te også på at et sam­let Ag­der er ett av de nye fyl­ke­ne som opp­står når også re­gion­re­for­men blir en rea­li­tet fra sam­me tids­punkt.

19 fyl­ker skal bli til ni el­ler ti av­hen­gig av om Nord-nor­ge blir én el­ler to re­gio­ner. Nord- og SørTrøn­de­lag slås sam­men al­le­re­de i 2018, mens Horda­land og Sogn og Fjor­da­ne i lik­het med Ag­der blir ett to år se­ne­re. Det gjør også Opp­land og Hed­mark, ved si­den av Øst­fold, Akers­hus og Bus­ke­rud, samt Vest­fold og Tele­mark.

Også fyl­kes­kom­mu­nen til­fø- kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter

res nye opp­ga­ver, og det som er fore­slått er blant an­net an­svar for kjøp av in­nen­lands­ke fly­ru­ter og til­skudd til pri­va­te luft­hav­ner, an­svar for stat­li­ge fiskeri­hav­n­an­legg, til­skudd til land­bruk og kul­tur og flere fri­lufts- og kul­tur­minne­opp­ga­ver.

KOM­MU­NAL SMØRBRØDLISTE

For kom­mu­ne­ne ser smør­brød­lis­ten for nye opp­ga­ver som fore­slås over­ført fra 1. ja­nu­ar 2020 slik ut:

•Det bo­lig­so­sia­le om­rå­det – til­skudd til bo­lig­etab­le­ring og bo­lig­til­pas­ning

•Tann­helse­tje­nes­ten

•Barne­verns­re­form

•Kol­lek­tiv­trans­port. (Til store kom­mu­ner på vis­se vil­kår)

•Vig­sels­myn­dig­het

•No­ta­rie­for­ret­nin­ger

•For­søk dis­triks­psy­kia­tris­ke sent­re

•For­søk va­rig til­rette­lagt ar­beid

•Til­skudd til næ­rings- og miljø­til­tak i skog­bru­ket

•Til­skudd til til­tak i beite­om­rå­der

•Til­skudd til ver­dens­arv­om­rå­de­ne og ut­valg­te kul­tur­land­skap i jord­bru­ket

•En­kel­te opp­ga­ver etter for­urens­nings­lo­ven

•Vilt- og inn­lands­fisk­for­valt­ning

•Kon­se­sjons­be­hand­ling små vann­kraft­verk

•God­kjen­ning av svømme­an­legg

I til­legg er føl­gen­de opp­ga­ver un­der ut­red­ning:

•An­svar for hjelpe­mid­ler, fi­nan­sie­rings­an­svar for pa­si­ent­trans­port, an­svar for vann­scoo­ter­re­gel­ver­ket, an­svar for navne­set­ting- og adresse­po­li­tikk og an­sva­ret for hitte­gods.

Dess­uten er føl­gen­de opp­ga­ver for al­le­re­de over­ført:

•For­valt­ning av verne­om­rå­der, an­svar for mind­re vind­kraft­verk, an­sva­ret for mo­tor­ferd­sel i ut­mark (snø­scoo­ter­løy­per), og til­skudd til fri­vil­lig­sen­tra­ler.

TIL STOR­TIN­GET 12. JUNI

Al­le­re­de i fe­bru­ar ble det klart at re­gje­rin­gen ved hjelp av Ven­st­res stem­mer får gjen­nom kom­mune­sam­men­slå­in­ge­ne når sa­ken skal be­hand­les i Stor­tin­get 12. juni. KRF øns­ker ikke å støt­te tvang på kom­mune­nivå, men går hel­hjer­tet inn for re­gion­re­for­men til tross for at det også der er fyl­ker som slås sam­men mot sin vil­je.

FOTO: NTB SCANPIX

– Al­ter­na­ti­vet til kom­mune­re­for­men er ikke at alt blir som det var, un­der­stre­ket stats­råd Jan To­re Sanner (H) da han la fram pro­po­si­sjo­ne­ne om kommune- og re­gion­re­for­me­ne ons­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

Re­gje­rin­gen øns­ker at kom­mu­ne­ne over­tar tann­helse­tje­nes­ten fra fyl­kes­kom­mu­nen 1. ja­nu­ar 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.