Ikke mist dem nå

Ung­dom­mer i drift uten tryg­ge holde­punk­ter er far­lig. Kris­tian­sand har len­ge vært flin­ke til å få ung­doms-

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Er det noe vi vet i den­ne byen, i den­ne re­gio­nen, så er det at mis­til­pas­se­de barn og ung­dom i fri flyt er far­lig. Det er kjempe­far­lig. For dem selv, for al­le rundt. Det kan være far­lig for ven­ner el­ler kjæ­res­ter i mil­jø­et de van­ker i, for uskyl­di­ge små­pi­ker på bade­tur el­ler for en like uskyl­dig dame som skal ut og luf­te hun­den på en kvelds­tur. Vi vet det. Med sorg vet vi det. ●● I Kris­tian­sand har det vært job­bet godt og tverr­fag­lig for å fan­ge opp og for­hind­re den tid­li­ge kri­mi­na­li­te­ten. Den som kan star­te med ba­ga­tel­ler el­ler store vans­ke­lig­he­ter. Et usta­bilt hjem, skole­strev, in­te­gre­rings­trøb­bel el­ler språk­vans­ker, fat­tig­dom el­ler rus­bruk, mob­bing. Lis­ten er lang. Hvis for mye mis­lyk­kes i et ungt liv kan den kri­mi­nel­le vei­en frem­stå som en løs­ning, som en are­na det er mu­lig å mest­re, hev­de seg i og tøf­fe seg med. Et sted man kan vokse i uten ek­sa­men, men med trus­ler, makt og vold.

●● Etter flere år med ned­gang, øker nå kri­mi­na­li­te­ten blant de unge i byen. An­tall volds­sa­ker har økt fra 32 til 74, vi­ser rap­por­ten fra kom­mu­nens kri­mi­na­li­tets­fore­byg­gen­de team. Fra 2010 til 2015 gikk an­tall sa­ker med ung­doms­kri­mi­na­li­tet ned fra 676 til 260. Det er be­ty­de­lig. I fjor økte det til 329. Det er også be­ty­de­lig.

●● Det er et uhyg­ge­lig frem­tids­sce­na­rio for­di vi vet at det som er trus­ler og vold i dag kan bli fa­ta­le fakta i mor­gen.

●● Og dess­ver­re er fag­eta­te­ne mest be­kym­ret for dem med inn­vand­rer­bak­grunn. Dess­ver­re for­di vi jo vet så godt at den­ne grup­pen åpen­bart har eks­tra ut­ford­rin­ger. Det bur­de være mu­lig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.