Ber om inn­vand­rings­stopp i Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

Øk­nin­gen i kri­mi­na­li­tet blant unge inn­vand­re­re får Frp til å fore­slå inn­vand­rings­stopp til Kris­tian­sand.

– Jeg har all­tid sagt at Kris­tian­sand har tatt imot for man­ge inn­vand­re­re. Da får vi pro­blem­stil­lin­ger som for ek­sem­pel kri­mi­na­li­tet. Det vi­ser at pro­ble­me­ne er stør­re enn det vi kla­rer å hånd­te­re, sier Frps gruppe­le­der Sti­an Stor­buk­ås til Fædre­lands­ven­nen.

Etter at po­li­ti­ker­ne ons­dag fikk lagt fram tall som vi­ser en øk­ning i kri­mi­na­li­tet blant unge, ved­tok de flere til­tak for å fore­byg­ge ut­vik­lin­gen. I første om- gang kommer en mil­lion til fore­byg­ging, mens det i nes­te om­gang vil bli an­satt flere til å være ute i fel­ten.

Frp vil i til­legg til det­te ha en stopp i bo­set­tin­gen av flykt­nin­ger.

I for­mann­ska­pets møte sa Åse Løv­dal (Ap) hun selv had­de møtt inn­vand­rer­ung­dom med hold­nin­ger hun me­ner er uhel­di­ge. Hun mø­ter dem gjen­nom fri­vil­lig ar­beid.

– Jeg mer­ker at de kommer fra en an­nen kul­tur der der kon­flik­ter lø­ses ved å slåss. Da må no­en for­tel­le dem det er ikke slik vi lø­ser kon­flik­ter i Nor­ge, sier Løv­dal til Fædre­lands­ven­nen.

Hun er ikke vel­dig over­ras­ket over øk­nin­gen i kri­mi­nel­le hand­lin­ger blant unge med inn­vand­rer­bak­grunn.

– Vi har tatt imot mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re. Det er enor­me kul­tur­for­skjel­ler i til­legg til at dis­se ofte er trau­ma­ti­sert.

Det har vært bred po­li­tisk enig­het i Kris­tian­sand både om bo­set­ting av flykt­nin­ger og drift av asyl­mot­tak. Åse Løv­dal ser in­gen grunn til å end­re på det­te.

– Nei, vi må hel­ler gjø­re mer. Vi må bli bed­re på in­te­gre­ring og gjø­re mer på fore­byg­ging. Ikke sten­ge dø­re­ne, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.