Mer at­trak­ti­ve by­dels­sen­trum

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Hvis man føl­ger prin­sip­pet om å byg­ge ut om­rå­der med maks ti mi­nut­ter sykkel­av­stand til Kvad­ra­tu­ren, om­fat­ter det­te om­rå­de­ne Grim, Eg og Lund.

I by­dels­sent­re­ne skal man også føl­ge et lig­nen­de prin­sipp, men her er kra­vet maks ti mi­nut­ter gang­av­stand.

Kom­mu­nen me­ner det er vik­tig å få ut­vik­let by­dels­sent­re­ne slik at de blir mer at­trak­ti­ve for lo­kal­be­folk­nin­gen.

– Vi har sett i and­re land at en slik ut­vik­ling be­tyr at de blir tri­ve­li­ge­re og min­ner mer om et by­sen­trum, sier Erik Sands­mark.

En mer kom­pakt by vil også være vik­tig for Kris­tian­sand når de skal for­hand­le med sta­ten om en ny by­miljø­av­ta­le. Det er gjen­nom den­ne av­ta­len byen vil få pen­ger til både kol­lek­tiv­drift og vik­ti­ge sam­ferd­sels­pro­sjek­ter.

– Skal de få pen­ger, må de ta grep areal­mes­sig. Det fo­ku­se­rer sta­ten sterkt på, sier Gre­te Sjø­holt, pro­sjekt­le­der for ar­bei­det med ny kom­mune­plan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.