Kom­mune­plan for Kris­tian­sand

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Kris­tian­sand kommune job­ber med en ny kom­mune­plan. I den­ne om­gang ut­for­mes kom­mune­pla­nen sam­funns­del som skal ved­tas i by­sty­ret til høs­ten.

● I den­ne pla­nen skal det leg­ges no­en over­ord­ne­de prin­sip­per for hvor­dan area­le­ne skal ut­vik­les.

● Det­te in­ne­bæ­rer blant an­net hvil­ke by­dels­sent­re det skal sat­ses på og hvor­dan man lø­ser ut­ford­rin­ge­ne med trans­port.

● I nes­te om­gang skal kom­mune­pla­nens areal­del la­ges. Det­te vil være en de­tal­jert gjen­nom­gang av areal­bru­ken i Kris­tian­sand fram­over. Den­ne vil være ju­ri­disk bin­den­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.