Tar tem­pen på mar­ke­det

– Opp­sum­mert: Det er grunn­lag for en li­ten si­gar.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REI­NERT­SEN rune.o.rei­nert­sen@fvn.no -

Slik av­slut­tet Sti­an L. Or­dahl, dag­lig le­der for Næ­rings­meg­le­ren Sæd­berg & Hod­ne AS, sin «lo­ka­le mar­keds­opp­da­te­ring» un­der 2017-ut­ga­ven av Eiendomskonferansen ons­dag.

Med nes­ten 180 på­meld­te var det fullt hus i Cla­rion Ho­tel Ernsts størs­te kon­fe­ranse­sal. Og om ikke ju­be­len var stor­men­de, så var i det minste stem­nin­gen ri­me­lig god. Mar­ke­det for næ­rings­ei­en­dom på Sør­lan­det frem­står som ett hakk mer li­vat enn un­der til­sva­ren­de eve­ne­ment i fjor.

– En bran­sje­kjen­ner i Oslo hev­der at det i lø­pet av et nor­mal­år om­set­tes næ­rings­ei­en­dom for 200 mil­lio­ner kro­ner i Kris­tian­sand. Ale­ne i første kvar­tal 2017 er det inn­gått kon­trak­ter for 250 mil­lio­ner. Og da hol­der jeg eks­tra­or­di­næ­re trans­ak­sjo­ner som de med En­tra-por­te­føl­jen, Nav-byg­get på Tan­gen og Ag­der Energi­byg­get på Kjøi­ta uten­om, for­tal­te Or­dahl.

– TRØKK I SØRLANDSPARKEN

Han tok for seg om­rå­de for om­rå­de, helt ned til ek­sem­pel­vis Stål­vei­en på Tinn­heia i Kris­tian­sand. Her er no­en få av man­ge ob­ser­va­sjo­ner han del­te med en for­sam­ling be­stå­en­de av 95 pro­sent her­rer:

– Med hen­syn til la­ger-, lo­gis­tikk- og kom­bi­na­sjons­area­ler er det mer trøkk i Sørlandsparken igjen. Kor­svik er fort­satt fullt; olje­ser­vice­be­drif­te­ne trek­ker folk inn der når de ned­be­man­ner. På And­øya er si­tua­sjo­nen den mot­sat­te, med mye le­dig. På Mar­vik­slet­ta er kom­bi­na­sjons­area­ler po­pu­læ­re, men det er mye le­dig kon­tor­plass i Spare­ban­ken Sør Are­na. På Mjå­vann er det et visst trøkk, men Nett­han­de­len bygger jo nytt. På Kjøi­ta er det en del le­dig, men også man­ge in­ter­es­sen­ter. Tan­gen går bra. Ser vi til Ven­ne­sla, sli­ter sen­trum, mens Huns­øya går så det su­ser. Det vir­ker som om kom­mu­nen ikke helt vet hva den vil med sen­trum.

Så kon­sen­trer­te Sti­an L. Or­dahl seg om rene kon­tor­area­ler.

– Le­dig­he­ten har sun­ket fra 90.000 kvad­rat­me­ter til 70.000 kvad­rat­me­ter i lø­pet av et par år. Det er bra. Det som ikke er like bra, er at mye av ned­gan­gen skyl­des pro­sjek­ter som er lagt på is el­ler truk­ket fra mar­ke­det, pluss at en del area­ler er kon­ver­tert til and­re for­mål. I Kris­tian­sand kos­ter nå kon­to­rer med god be­lig­gen­het og kva­li­tet rundt 1300 kro­ner per kvad­rat­me­ter per år. Det tror vi er nær bun­nen. Pre­sti­sje­lo­ka­le­ne, ty­pisk topp­eta­sjen i Han­de­lens Hus, le­ver sitt eget liv og lig­ger rundt 2000 kro­ner kvad­ra­ten, re­fe­rer­te Or­dahl.

IN­GEN STIGNING I MAR­KENS

Bu­tikk­lo­ka­ler i pa­rade­gata Mar­kens me­ner han har fla­tet ut rundt 5400 kro­ner per kvad­rat­me­ter.

– Mens side­ga­te­ne lig­ger på 1350 kro­ner. (I fjor snak­ket Or­dahl også om 5400 kro­ner i Mar­kens, men om nær­me­re 2000 kro­ner i side­ga­te­ne, red.anm.) Det gode er at det in­ves­te­res og etter­spør­res. Det som skjer på Tor­vet er med på å byg­ge opp un­der en po­si­tiv ut­vik­ling i Kvad­ra­tu­ren, frem­holdt den dag­li­ge le­de­ren.

FOTO: RUNE ØIDNE REI­NERT­SEN

For­nøyd trio fra Næ­rings­meg­le­ren Sæd­berg & Hod­ne AS: Gun­nar S. Sæd­berg (t.v.), Sti­an L. Or­dahl og Jens Helge Hod­ne. DNB var for øv­rig med­ar­ran­gør til Eiendomskonferansen 2017.

ILL: NÆ­RINGS­MEG­LE­REN SÆD­BERG & HOD­NE AS

Her har Næ­rings­meg­le­ren Sæd­berg & Hod­ne AS opp­sum­mert gra­fisk sine inn­trykk fra Kris­tian­sands mar­ked for næ­rings­ei­en­dom. Farge­ska­la­en er gjen­gitt nede til høy­re: Rødt er knall­hett, blått er is­kaldt.

ILL: NÆ­RINGS­MEG­LE­REN SÆD­BERG & HOD­NE AS

Og her har Næ­rings­meg­le­ren Sæd­berg & Hod­ne AS tatt for seg Kvad­ra­tu­ren, Kjøi­ta med­reg­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.