Fyl­kes­man­nens be­tenk­ning

Faedrelandsvennen - - MENING - ANETTE NORMANN HA­GEN for Nei til kon­tei­ner­havn Kongs­gård-vi­ge

Fyl­kes­man­nen er opp­tatt av flere si­der ved plan­pro­ses­sen og kon­se­kven­ser av havne­ut­vik­lin­gen i hø­rings­ut­ta­lel­sen til plan­ar­bei­det for havne­ut­vik­lin­gen i Kris­tian­sand.

Rin­gåsen og Ring­knu­den: Fyl­kes­man­nen skri­ver at Rin­gåsen og Ring­knu­den har stor ver­di som tur­om­rå­der og er av stor ver­di som land­skaps­ele­men­ter. Det­te fri­om­rå­det er i gjel­den­de re­gu­le­rings­plan re­gu­lert til fri­lufts­om­rå­de og er an­gitt som grønn­struk­tur i gjel­den­de kom­mune­plan. I kom­mune­del­plan for idrett og fri­lufts­liv er det ut­talt at Rin­gåsen og Ring­knu­den skal vi­dere­ut­vik­les som fri­lufts­om­rå­der og grønn­struk­tur-ut­red­nin­gen fra 1995 an­gir Rin­gåsen og Ring­knu­den som 1.prio­ri­tets grønn­struk­tur.

Fyl­kes­man­nen på­pe­ker vi­de­re at na­sjo­nal stra­te­gi for et ak­tivt fri­lufts­liv 2013 leg­ger stor vekt på å til­rette­leg­ge for ut­øvel­se av fri­lufts­liv i nær­mil­jø­et. Er­stat­nings­area­ler som hol­der like høy kva­li­tet er etter fyl­kes­man­nens vur­de­ring vans­ke­lig å fin­ne i nær­he­ten for bru­ker­ne av det­te om­rå­det. Vi­de­re me­ner Fyl­kes­man­nen at en om­dis­po­ne­ring av dis­se om­rå­de­ne kan være i kon­flikt med na­sjo­na­le mål knyt­tet til folke­helse og det nære fri­lufts­liv. Kris­tian­sand er der­for for­plik­tet til å ver­ne om Rin­gåsen og Ring­knu­den for det fin­nes ikke er­stat­nings­area­ler!

For­urens­ning: Fyl­kes­man­nen skri­ver vi­de­re at all grunn in­nen pla­n­om­rå­det kan være for­uren­set. Al­le til­tak knyt­tet til strand­kant­de­po­ni­et og an­net are­al be­rørt av Fyl­kes­man­nens ut­slipps­til­la­tel­se av 01.04.2004, må fore­leg­ges Fyl­kes­man­nens miljø­vern­av­de­ling.

Barn og un­ges in­ter­es­ser: Fyl­kes­man­nen vi­ser også til at kom­mu­nen ope­re­rer med pla­n­om­rå­det Lund, men me­ner at både Kongs­gård og Søm må in­klu­de­res i in­flu­ens­om­rå­det. Vi­de­re gjø­res det opp­merk­som på at barn på Kongs­gård sog­ner til Fa­ger­holt sko­le og bør in­klu­de­res i pro­ses­sen på lik lin­je med sko­le­ne på Søm og Lund. Vi vi­ser også til at barn fra Kongs­gård sog­ner også til Lo­vi­sen­lund sko­le, og de bør føl­ge­lig også in­klu­de­res i pro­ses­sen.

Helse­kon­se­kven­ser: Fyl­kes­man­nen ut­ta­ler vi­de­re at han vur­de­rer at pro­ble­ma­tik­ken rundt støy kan være av en slik art at det­te kan kom­me i kon­flikt med na­sjo­na­le og re­gio­na­le mål i for­hold til folke­helse og miljø­ret­tet helse­vern. Fyl­kes­man­nen vur­de­rer det slik at døgn­kon­ti­nu­er­lig drift i havne­an­leg­get vil gi be­ty­de­lig støy­be­last­ning med po­ten­si­el­le helse­mes­si­ge kon­se­kven­ser for inn­byg­ger­ne på de­ler av Lund, Søm, Kongs­gård og Vi­ge. Tåle­gren­sen for støy er sub­jek­tiv og de gren­ser som er satt og som det vi­ses til i plan­for­sla­get vil nok for man­ge opp­le­ves støy­en­de, spe­si­elt på nat­tes­tid, skri­ver Fyl­kes­man­nen. Kom­mu­nen plik­ter seg til å føl­ge for­skrift for miljø­ret­tet helse­vern når det plan­leg­ges den­ne type til­tak.

Kyst­ver­ket på­pe­ker at støy er et vik­tig tema og at støy ge- ne­relt sett er en ut­ford­ring ved havne­ak­ti­vi­tet. Kyst­ver­ket me­ner ret­nings­lin­je for støy i areal­plan­leg­ging (T-1442) med til­hø­ren­de vei­le­der (M128) må leg­ges til grunn for plan­leg­gin­gen, og ikke Fyl­kes­man­nen i Tele­marks tolk­ning av støy­gren­se­ne i sa­ken «Bre­viks­ter­mi­na­len – kla­ger på ved­tak av 2004».

Ad­mi­ni­stra­sjo­nens vur­de­ring av Fyl­kes­man­nens inn­spill, er der­imot at det er et ved­tak fra Fyl­kes­man­nen i Tele­mark an­gå­en­de Bre­viks­ter­mi­na­len fra 2004 som set­ter støy­krav også på kveld, søn­da­ger og hel­lig­da­ger. Det­te sier imid­ler­tid ikke T-1442 noe om, den skil­ler bare mel­lom dag og natt. Ved­ta­ket fra Fyl­kes­man­nen set­ter også stren­ge­re krav til natte­støy enn T-1442. Folk har et re­krea­sjons­og re­sti­tu­sjons­be­hov i hel­ger og på nat­tes­tid. Ved klage­sa­ker, vil miljø­ret­tet helse­vern og kom­mune­over­le­gen leg­ge kra­ve­ne i ved­ta­ket til Fyl­kes­man­nen i Tele­mark til grunn i saks­be­hand­lin­gen. Si­den T-1442 er en vei­le­der og der­for ikke ju­ri­disk bin­den­de, har ved­ta­ket fra Fyl­kes­man­nen i Tele­mark stør­re tyng­de.

Vi opp­ford­rer po­li­ti­ker­ne til å leg­ge Fyl­kes­man­nens be­tenk­ning til grunn for vi­de­re be­hand­ling av havne­sa­ken, og se etter and­re ste­der å byg­ge kon­tei­ner­hav­na enn å flyt­te den 3-4 km fra sen­trum til et tett be­fol­ket bo­lig­om­rå­de der det fra før er tra­fikk­støy. Den sår­ba­re fjor­den be­fol­kes av fri­lufts­bå­ter, seil­bå­ter, bade­gjes­ter på 13 bade­plas­ser, og et arts­rikt fiske. Vi har ikke plass til kon­tei­ner­skip i nabo­la­get vårt!

❞ Vi har ikke plass til kon­tei­ner­skip i nabo­la­get vårt!

ILLUSTRASJON: COWI

Vi opp­ford­rer po­li­ti­ker­ne til å leg­ge Fyl­kes­man­nens be­tenk­ning til grunn for vi­de­re be­hand­ling av havne­sa­ken, og se etter and­re ste­der å byg­ge kon­tei­ner­hav­na enn å flyt­te den 3-4 km fra sen­trum til et tett be­fol­ket bo­lig­om­rå­de der det fra før er tra­fikk­støy, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.