Vann­scoo­te­re

Faedrelandsvennen - - MENING - JAN JØRGENSEN SVER­RE OPEDAL Kris­tian­sand

Det var hyg­ge­lig le­sing i Fædre­lands­ven­nen om at vann­scoo­te­re både i Kris­tian­sand og Søg­ne kan­skje vil måt­te fin­ne seg i be­grens­nin­ger i de­res kjø­ring. Snart skal re­gel­ver­ket fast­set­tes.

●● Hoved­ar­gu­ment for vann­scoo­ter-en­tu­si­as­ter er at de øns­ker å like­stil­les med øv­rig båt­tra­fikk. Dvs at de øns­ker å fer­des som båt­fol­ket med de reg­ler og be­grens­nin­ger som dis­se har. Det som ikke frem­kom­mer er at vann­scoo­ter­ne «flyr» over van­net med has­tig­he­ter opp­til 120 km/t – alt­så i over­kant av det som er lov­lig på våre mo­tor­vei­er. I til­legg frem­står kjø­rin­gen ofte som en lek for voks­ne mann­folk uten tan­ke på mil­jø – noe som sjel­dent er til­fel­le med van­li­ge fri­tids­bå­ter. Det er ikke ok ver­ken for and­re bru­ke­re av skjær­går­den el­ler for na­tur­li­vet hvor fugle­flok­ker inn­hen­tes av has­tig­he­te­ne. Selv­føl­ge­lig of­test uten vond vil­je. Det fø­rer til at man på vis­se ste­der ikke ser en­der el­ler ær­fugl på dag­tid.

Jeg har vært ved sjø­en i en rek­ke and­re euro­pe­is­ke land, men sy­nes ikke der at vann­scoo­ter­ne er spe­si­elt plag­som­me. Kan­skje for­di det ikke er så man­ge av dem, men høyst sann­syn­lig er det for­di ha­vet med bøl­ger og døn­nin­ger uten skjær­gård står rett inn mot stran­den. Det­te gir be­grens­nin- ger i bru­ken i mot­set­ning til vår skjær­gård hvor det inn­a­skjærs ofte er stil­le «la­gu­ner» hvor det er yp­per­li­ge for­hold for rask kjø­ring og lek.

Etter mitt skjønn bur­de re­gel­ver­ket for fri­tids­bå­ter og scoo­te­re gjen­nom­gås bredt. Først og fremst er det man­ge bå­ter med sje­ne­ren­de hekk­bøl­ger som slår inn­over ba­den­de og bryg­ger. Has­tig­hets­be­grens­nin­ger inn­a­skjærs bør bli et tema og få et re­gel­verk som lett kan over­vå­kes av po­li­ti­et for ut­skri­ving av for­enk­le­de fore­legg ved over­tre­del­ser. Det er også utro­lig at hytte­ei­ere be­ta­ler ei­en­doms­skatt, re­no­va­sjon og and­re store kom­mu­na­le av­gif­ter for hele året mens stør­re fri­tids­bå­ter med om­trent sam­me bruks­om­rå­de slip­per av­gif­te­ne. Inn­hol­det fra toa­let­te­ne går of­test rett i sjø­en. Det er på høy tid med av­gift på stør­re bå­ter ekvi­va­lent med ei­en­doms­skat­ten. Skal bå­ter være fri for av­gif­ter, bør også hyt­ter for som­mer­bruk være fri for av- gif­ter. Al­le bå­ter bør være re­gist­rert med godt syn­li­ge num­mer.

Det er skrem­men­de å se hvor li­te po­li­ti­et har prio­ri­tert ulov­lig vann­scoo­ter­kjø­ring. Både i Kris­tian­sand og i Søg­ne. Det var nes­ten ikke po­liti­bå­ter å se langs kys­ten i fjor og vann­scoo­ter­fø­re­re men­te å vite at po­li­ti­et ikke prio­ri­ter­te dis­se.

I al­le fall var det en opp­blomst­ring av ulov­lig og sje­ne­ren­de vann­scoo­ter­kjø­ring sist som­mer. rika. Alt i 1973 stal ame­ri­ka­na­ra­ne all ko­par i Chi­les gru­ver. Den folke­val­de pre­si­den­ten Sal­va­do­re Al­len­de prøv­de å stop­pe rø­ve­ri­et, men vart dre­pen. Mens fyl­li­ken Bo­ris Jelt­sin var pre­si­dent i Russ­land, fekk ka­pi­ta­lis­ta­ne i vest plynd­ra res­sur­ser fritt i Russ­land, men det vart slutt med Vla­di­mir Pu­tin. Her ligg vel den ei­gent­le­ge år­sa­ka til det vest­li­ge ha­tet mot Russ­land, og ikkje Krim.

Det and­re om­rå­de kor Frp kjem to­talt til kort er mil­jø­et. Frp trur ikkje ein­gong at ut­ford­rin­ga fins. Eit slikt par­ti er ubru­ke­leg i Noreg. I lan­ge ti­der greid­de Noreg seg svært godt utan Frp. Par­ti­et får ikkje gjen­nom­ført den fa­na­tis­ke ideo­lo­gi­en sin, og godt er det. Nors­ke par­ti av­skyr Frp, ber­re Høg­re ak­sep­te­rer det, men held seg for nasa. La oss knek­ke Frp ved va­let!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.