Påske­kon­sert av godt mer­ke

Faedrelandsvennen - - MENING - KNUT GEIR AAS Birke­land

Tid­li­ge­re dom­or­ga­nist i Kris­tian­sand, Bjar­ne Slø­g­e­dal 1927 - 2014 vil­le se­ne­re det­te året ha fylt 90 år.

●● I den an­led­ning ble det søn­dag kveld 2. april holdt en jubileumskonsert med flere av hans kor- og or­gel­verk frem­ført av Kris­tian­sand Dom­kor og kir­kens kan­to­rer

Kon­ser­ten åp­net med Slø­g­e­dals sis­te verk fra 1995 «Stor­leg gled me oss i Her­ren» med tekst bygd over et la­tinsk dikt fra 1200-tal­let. Pro­gram­met vi­de­re inne­holdt flere mo­tet­ter - a ca­pella­verk bygd over kor­te bi­bels­ke teks­ter. Blant an­net fikk pub­li­kum høre den vak­re påske­mo­tet­ten til 1. påske­dag: «Hvor­for sø­ker dere den le­ven­de blant de døde?» Den ble kom­po­nert i 1993 og har si­den hatt sin år­li­ge frem­fø­rel­se.

Bjar­ne Slø­g­e­dal (bil­det) er kjent ut­over lan­dets gren­ser for sin sam­ling, sine be­ar­bei­del­ser og ar­ran­ge­men­ter av nors­ke re­li­giø­se folke­to­ner fra Ag­der-fyl­ke­ne og Sør­lan­det. Flere av dis­se i kor- og or­gel­ar­ran­ge­ment ble frem­ført un­der kon­ser­ten, der­iblant den vel kjen­te «For Guds folk er hvi­len tilbake» - folke­tone fra Setesdal og «Her­re Je­sus, gi meg nåde» - folke­tone fra Øysle­bø. Kom­po­si­sjo­ne­ne bygger på det rot­ekte, ge­nui­ne i folke­tone­tra­di­sjo­nen. To or­gel­parti­ta­er med for­skjel­li­ge va­ria­sjo­ner spilt av kan­tor som or­gel­solo og med va­riert bruk av or­ge­lets stem­mer lød også be­ta­gen­de vak­kert.

Som til­hø­rer og tilskuer til ak­tø­re­ne i kir­ken den­ne kvel­den kun­ne jeg ikke unn­gå å la tan­ke­ne vand­re tilbake til den tid da Slø­g­e­dal selv med takt­fast og sik­ker le­del­se fikk et full­tal­lig mo­tett­kor til å frem­føre sang­teks­ter vak­kert, ho­mo­gent og høy­stemt. Det var lik­som høy­ti­de­lig når Slø­g­e­dal tråd­te frem på po­di­et, til­syne­la­ten­de be­skje­den og me­get dyk­tig med di­ri­gent­stok­ken foran Mo­tett­ko­ret sitt, kjent na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt for dets høye kva­li­tet.

Så fikk den­ne påske­kon­ser­ten en fi­na­le og et kli­maks med den mek­ti­ge folke­to­nen fra Ei­ken: «Ut i him­len snart en fest skal bli­ve»

Di­ri­gent og kan­to­rer fikk vel­for­tjen­te blomster og sam­men med Dom­ko­ret måt­te de tre gan­ger minst buk­ke dypt og ær­bø­dig til lang­va­rig og takt­fast ap­plaus fra pub­li­kum. Til­hø­rer­ne had­de i ord og to­ner fått lyt­te til mu­sikk fra en stor kom­po­nist og kirke­mu­si­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.