Bi­bel og skatt

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR AUREBEKK styre­med­lem i Vest Ag­der SV

Jeg vet ikke om jeg li­ker å bli sam­men­lig­net med Fan­den, selv om Mor­ten O. Tør­res­sen i sitt inn­legg i avi­sen 3. april me­ner at jeg le­ser Bi­be­len på sam­me må­ten som styg­gen

●● Jeg har stør­re re­spekt for Skrif­ten enn det Tør­res­sen sy­nes å til­leg­ge meg. Jeg tar Bi­be­lens ra­di­ka­li­tet på al­vor! «Sa­lig er dere som er fat­ti­ge» sier Je­sus. Han ja­get krem­mer­ne, ikke tig­ger­ne, ut av tem­pel­et! Når jeg valg­te å gjen­gi Mat­teus 25.29, had­de jeg in­gen and­re bak­tan­ker enn at det var en iøy­en­fal­len­de inn­led­ning og var en god illustrasjon av føl­ge­ne av re­gje­rin­gens skatte­po­li­tikk. Men når vi kommer til inn­hol­det i Tør­res­sens inn­legg, dri­ver han med en av­led­nings­ma­nø­ver. Han har ikke for­stått el­ler vil ikke for­stå hva det opp­rin­ne­li­ge inn­leg- get mitt egent­lig drei­er seg om.

Så der­for sier jeg gans­ke klart og ty­de­lig: SV går inn for skatte­let­tel­ser og and­re til­tak for å let­te li­vet for de sva­kes­te i sam­fun­net. Tør­res­sen tror ty­de­lig­vis. at det­te skjer ved at skatte­yter­ne «be­hol­de bare mer av sitt eget.» Når du nes­ten ikke har noe «eget» blir det også li­te å be­hol­de. Men når de som har (for?) mye, be­hol­der mer og mer, må det nød­ven­dig­vis gå ut over no­en. SV vil ret­te opp de på­fal­len­de svak­he­te­ne som har ut­vik­let seg de sis­te fire åre­ne. SV vil ikke øke skatte­tryk­ket for folk flest, men hind­re at de som har alt, stik­ker av med mer!

Og jeg gjen­tar igjen: in­gen seg­net un­der skatte­byr­den i de åtte rødgrøn­ne åre­ne, og in­gen vil gjø­re det igjen etter høs­tens valg. Tvert imot er det man­ge gode grun­ner i å be­gren­se det uhem­me­de for­bru­ket, både for ver­den, mil­jø­et og men­nes­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.