Ny plan gjør bar­nas hver­dag tryg­ge­re

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS FREDRIK GRØ­VAN stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

Bar­nas trans­port­plan skal iva­re­ta barn og un­ges tra­fikk­sik­ker­het i hele Nor­ge når frem­ti­dens trans­port­pla­ner ut­for­mes.

●● Nå skal hen­sy­net til barn og unge ster­ke­re inn i sam­funns­plan­leg­gin­gen. Det har KRF sør­get for sam­men med re­gje­rin­gen og Venst­re. Trans­port­sys­te­met må iva­re­ta hen­sy­net til barn og unge bed­re enn i dag, og for første gang blir det nå la­get en egen Bar­nas trans­port­plan. Den­ne pla­nen blir en del av Na­sjo­nal trans­port­plan. Pla­nen skal i lik­het med NTP rul­le­res hvert fjer­de år.

Trygg opp­vekst kre­ver at bar­nas be­hov vei­er tungt når frem­ti­dens trans­port­løs­nin­ger ut­for­mes. I dag fer­des barn, syk­lis­ter, rulle­stol­bru­ke­re og barne­vog­ner man­ge ste­der i sam­me kjøre­felt som tung­tra­fikk, bi­ler og trak­to­rer. Det­te er uak­sep­ta­belt.

Trans­port­eta­te­ne får nå i opp­drag å in­volve­re og ta hen­syn til barn og unge når trans­port­sys­te­met skal plan­leg­ges og ny in­fra­struk­tur byg­ges. Kunn­skap om tra­fikk­sik­ker­het skal ster­ke­re inn i sko­le og barne­hage. Frem­ti­dens byer og tett­ste­der må plan­leg­ges med tan­ke på barn og un­ges be­hov, både når det gjel­der sik­ker­het og folke­helse.

Det­te in­ne­bæ­rer i første rek­ke kon­kre­te til­tak som ut­vik­ling av knute­punk­ter og møte­plas­ser med god in­for­ma­sjon og til­rette­leg­ging for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, som er høyt prio­ri­tert i trans­port­pla­nen.

En klar mål­set­ning er at det skal leg­ges til ret­te for at åtte av ti barn og unge skal kun­ne vel­ge å gå el­ler syk­le til sko­len. Tra­fikk­sik­ker­he­ten for barn og unge skal styr­kes og det skal leg­ges vekt på barn og un­ges be­hov i plan­leg­gin­gen og ut­vik­lin­gen av trans­port­sys­te­met.

Kom­mu­ner må nå i stør­re grad byg­ge og plan­leg­ge med tan­ke på barn og un­ges be­hov, for ek­sem­pel ved at man har trygg lo­ka­li­se­ring av buss­holde­plas­ser i nær­he­ten av sko­ler slik at barn ikke må krys­se vei­en, at det blir sik­re so­ner med ned­satt farts­gren­se rundt sko­le­ne, at det byg­ges tryg­ge over- og un­der­gan­ger med mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.