IS og ter­ror

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN

Så har det da skjedd igjen. En Is-in­spi­rert mann i Eng­land har gjort ett nytt an­slag mot vest­lig de­mo­kra­ti.

●● IS er på de­fen­si­ven i Mosul. Men hva vil skje vi­de­re? An­ta­ge­lig vil islams­ke fun­da­men­ta­lis­ter bare fort­set­te sin virk­som­het over hele ver­den. In­gen land kan være 100 % be­skyt­tet mot an­grep.

Det er ikke så helt urea­lis­tisk at Trump vil stop­pe inn­vand­ring til USA. Det er fak­tisk slik at iføl­ge Ko­ra­nen skal islam over­ta ver­dens­herre­døm­met. Med al­le mid­ler. Vi i Ves­ten er skit­ne hun­der og ho­rer.

Blir det­te et grunn­lag for vi­de­re for­stå­el­se og kom­mu­ni­ka­sjon? Sis­te sak er en kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver med til­dek­ket an­sikt. Det­te vi­ser at den islams­ke tanke­gan­gen er full­sten­dig i utakt med vest­lig de­mo­kra­ti og re­li­giøs for­stå­el­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.