Ny ut­stil­lings­se­rie i fire de­ler

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Tors­dag åp­ner ut­stil­lin­gen «Gar­de­ro­ben» med ar­bei­der av Elisabeth Haarr, Mi­kael Øye Hegnar og Char­lie Ro­berts i Kris­tian­sand Kunst­hall.

Ut­stil­lin­gen er en del av en se­rie i fire de­ler, der kunst­hal­len har in­vi­tert bil­led­kunst­ner­ne Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo og Linn Pe­der­sen inn som ku­ra­to­rer sam­men med dag­lig le­der Ceci­lie Nis­sen.

– Vi in­vi­te­rer ikke bare kunst­ne­re til å stil­le ut, vi in­vi­te­rer også kunst­ne­re som ku­ra­to­rer for ut­stil­lin­ger. Jeg har job­bet med beg­ge dis­se før, og de er dyk­ti­ge til beg­ge de­ler. Vi vil­le ikke ha en te­ma­tisk ut­stil­ling. Vi vil­le at det skul­le være åpent og eks­pe­ri­men­te­ren­de. Dess­uten har de et an­net nett­verk enn det jeg har, sier Nis­sen om ku­ra­tor­val­get.

Ku­ra­to­re­ne har valgt sel­skaps­le­ken «cadav­re exquis» som ut­gangs­punkt for ut­stil­lings­se­ri­en. Le­ken går ut på at hver en­kelt del­ta­ker kun skal for­hol­de seg til sis­te del av en tekst el­ler teg­ning, og hvor hel­he­ten all­tid er skjult for dem som del­tar.

– I og med at kunst­ner­ne kommer med nye pro­duk­sjo­ner, vet vi jo ikke helt hvor­dan ut­stil­lin­ge­ne blir, men det er en del av spen­nin­gen, for­tel­ler Ann Ca­thrin No- vem­ber Høi­bo.

To­talt vil 15 kunst­ne­re bli pre­sen­tert i ut­stil­lings-se­ri­en. Den første ut­stil­lin­gen, «Gar­de­ro­ben», blir stå­en­de til 28. mai.

Dis­se kunst­ner­ne kommer til det øv­ri­ge pro­gram­met:

●● «Gjen­vin­nin­gen» (9. juni. – 13. au­gust): Vi­be­ke Tan­berg, Jor­unn Hancke Øg­stad, Silje Lin­ge Haaland, Ei­rik Sæt­her, Ivan Galuzin

●● «Hver­da­gen» (31. au­gust–29. ok­to­ber): Kristin Even­sen, To­ri Wrå­nes, Sand­ra Mu­jin­ga, Hen­rik Olai Kaar­stein

●● «Slut­ten» (10. no­vem­ber–30. de­sem­ber): An­ders Ho­len, Han­ne Lip­pard, Chad­wick Ran­ta­nen, Thora Dol­ven Bal­ke & Feli­pe Pe­na ku­ra­te­rer vi­deo­pro­gram.

Ku­ra­to­re­ne Linn Pe­der­sen og Ann Ca­thrin No­vem­ber Høi­bo sam­men med dag­lig le­der for Kris­tian­sand Kunst­hall, Ceci­lie Nis­sen foran ar­bei­der av Mi­kael Øye Hegnar.

Elisabeth Haarr har job­bet med «I ulve­ti­men» gjen­nom tre år (2008– 2011). Hun be­gyn­te å bro­de­re en søvn­løs natt i Trond­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.